Ген.Симеонов пред сп.КРИЛЕ: Да възстановим ВВВУ „Г. Бенковски”!

Pan.bg 21 май 2014 | 16:27 views (6382) commentaries(1)
img Да възстановим ВВВУ „Г. Бенковски”
Началникът на отбраната ген. Симеон Симеонов пред сп. „Клуб КРИЛЕ”
Интервюто ще бъде публикувано в брой 6 2014 на сп.Клуб КРИЛЕ.
Списанието може да намерите на Щанда ни на Международното оръжейно изложение в Пловдив - ХЕМУС 2014 от 28 до 31 май.
От 2 юни изданието ще е в национално разпространение по реповете


image
Снимка - П.Росенов

Военновъздушните сили на Република България са увенчани със славно и героично минало и до днес се стараят да поддържат завоювания с много кръв и труд авторитет пред българското общество и международната авиационна общност. За постигане на необходимите способности за защита на родното въздушно пространство и за пълно интегриране в съюзната отбранителна система на НАТО ВВС разчитат главно на кадри с висок боен дух и морал, изградени като отлични специалисти в различните области на военната наука и практика, обучени и възпитани в българската система за авиационно образование и квалификация.
До 2002 г. Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски” – Долна Митрополия като самостоятелно висше училище е средище на авиационната наука и образование и основен стълб на системата за произвеждане на авиационни кадри, като в периода 1972 г. – 1996 г. подготвя и основните кадри за гражданската авиация на Република България в редовна форма на обучение и се превръща в национален авиационен център.
След 2002 г. Националният военен университет „Васил Левски” – Велико Търново и в частност факултет „Авиационен” – Долна Митрополия, е учебното заведение, което обучава и възпитава офицерите, необходими на ВВС за успешното изпълнение на задачите по опазване и защита на въздушното пространство на Република България. Анализът на подготовката на випускниците, постъпващи в редовете на ВВС, обаче ни води към заключението, че теоретичната и практическата им подготовка не отговарят в пълна степен на очакванията за знания, умения и способности, които трябва да притежават. За постигането на ниво, позволяващо им да експлоатират наличната техника и въоръжение, се налага влагане на допълнителен времеви и материален ресурс, както и усилия от страна на командири и инструктори от военните формирования в размери, неприемливи за ВВС.
image
Именно горепосочените факти доведоха до идеята за възстановяване на Военновъздушното училище в Долна Митрополия като самостоятелно учебно заведение. Предвид процесите на усвояване на новите самолети и
вертолети, навлизането на върхови технологии във войските и специфичното ресурсно осигуряване е особено значимо и актуално подготовката на личен състав за нуждите на ВВС – от войника и сержанта до офицера, по всички специалности, свързани с ВВС, включително и на резервистите, да се извършва в единен център на вида въоръжени сили. Офицерът, сержантът, войникът и цивилният служител от родовете войски на ВВС работят в единна среда, на общо работно място, пряко зависими един от друг, което предполага и тяхното съвместно обучение на единна учебно-материална база. Целите на тази идея обобщено магат да се изразят като ефективно използване на разполагаемия ресурс и наличните структури за интегриране на учебната, тренировъчната, изследователската и внедрителската дейност в интерес на ВВС и осигуряване на по-добра организационна рамка за функциониране в една строго специфична област за осигуряване и развитие.
Ръководството на Министерството на отбраната полага необходимите усилия и подготвя необходимите експертни оценки относно правната и финансовата рамка за изпълнение на всички условия за възстановяване на самостоятелното Военновъздушно училище. Към момента не мога да се ангажирам с точен срок за постигане на тази цел, тъй като не всичко зависи от Министерството на отбраната, а е необходимо съгласуване с останалите министерства и ведомства, както и решения на ниво Министерски съвет.
Стандартите за съвременно професионално авиационно образование и обучение в рамките на Европейския съюз и НАТО предполагат интегриране на всички обучаеми – летци – пилоти, щурмани, инженерно-технически и обслужващ състав, специалисти по ЗРВ, РТВ и КИНС в реална авиационна среда, каквато е налице на летище Долна Митрополия и която включва:
- действащо летище със съвременно оборудване;
- наличие на структури за експлоатация и ремонт на авиационната техника;
- възможности за ежедневни контакти с летци и други авиационни специалисти.
За да бъде приведен образователният процес на летци и инженерно-технически състав в съответствие с най-добрите световни образци, а именно практическата подготовка да протича като непрекъснат процес, съчетан едновременно с продължаваща специална теоретична подготовка, е необходимо създаване на Висше военновъздушно училище на територията на летище Долна Митрополия.
Функционирането на Висше военно авиационно училище и тясното му сътрудничество с всички структури, заинтересовани от обучение на авиационни кадри, ще позволи привличането на студенти по редица граждански специалности – летци-пилоти и инженерно-технически състав за гражданската авиация, специалисти по управление на въздушното движение. Към момента на работни срещи на различни управленски нива са водени разговори с представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”, които изразяват подкрепа на идеята и готовност за тясно сътрудничество при изготвяне на учебните планове и програми съгласно изискванията на документите, регламентиращи лицензирането на авиационен персонал за нуждите на гражданската авиация.
Връзките и отношенията с Технически университет – София, както и с други висши учебни заведения предстои да бъдат задълбочени и конкретизирани с цел постигане на пълноценно образование на студенти както за нуждите на гражданската авиация, така и по редица други граждански специалности – национална и регионална сигурност; защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; комуникационна техника и технологии и др. Предвижда се и възможност за следдипломно обучение на специалисти, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър” от граждански ВУЗ, за получаване на квалификация в професионално направление „военно дело”.
В плановете за възстановяване на самостоятелното Военновъздушно училище се залага и обучение на чуждестранни студенти по авиационните специалности. Така ще се възродят традициите и постиженията на българското авиационно образование, което е добре познато в чужбина - в Долна Митрополия в миналото са подготвени над 200 авиационни специалисти от 8 страни от Азия, Африка и Латинска Америка. Вече се проведоха разговори с предстваители от Военновъздушната академия на ВВС на Либия, които изразиха желание обучението на техни специалисти да се осъществява в учебен авиационен център на българските ВВС или Военновъздушно училище на ВВС. За тях е от особена важност подготовката да се провежда в кратки срокове и по различни специалности, като намеренията им са да изпращат групи от по 20-30 обучаеми за придобиване на професионална квалификация на курсови начала, а впоследствие и преминаване на пълния обем на подготовка и получаване на образователни стрепени бакалавър и магистър. Тук искам да подчертая, че обучението на чуждестранни студенти е взаимноизгоден процес. Той ще осигури валутни средства в бюджета на МО, които могат да бъдат инвестирани в по-нанатъшно усъвършенстване на учебно-материалната база на учебното заведение.
При осъществяване на този проект учебните планове и програми ще осигурят пълноценно придобиване от випускниците на специалност “Организация и управление на тактическите формирования на ВВС“ със специализации, свързани със съответните военно-отчетни специалности във ВВС. Стремежът е военновъздушното училище да поеме и обучението и подготовката на курсанти по специализации Зенитно-ракетни и Радиотехнически войски, тъй като там ще бъде концентрирана необходимата учебно-материална база, включително действащи зенитно-ракетни комплекси и радиолокационни станции. Това е целесъобразно поради обстоятелството, че ВВС е заявител и потребител на кадри за ЗРВ и РТВ.
Предвижда се процесът на обучение да се вмества в минимално допустимите времеви граници, определени от Закона за висше образование, като подготовката на курсантите да се извършва по акредитираните граждански специалности, както следва:
- авиационна техника и технологии (летец-пилот; летателни апарати и авиационни двигатели и материално-техническо осигуряване на ВВС);
- автоматика, информационна и управляваща техника (авиационно въоръжение; авиационни електроприбори и автоматични системи; зенитно – ракетни войски);
- електроника (щурман - управление на въздушното движение; радиоелектронно оборудване на летателни апарати; комуникационни, информационни и навигационни системи и радиотехнически войски).
По този начин ще се осигури изпълнението на задачите, поставени пред системата за подготовка на кадри за ВВС, а именно:
- да провежда обучение на кадри за ВВС за придобиване на висше образование по специалност “Организация и управление на тактическите формирования на ВВС“, притежаващи висока военна, лидерска и мениджърска култура;
- да осигурява професионална квалификация по военноотчетните специалности на ВВС, позволяваща на випускниците след завършването си ускорено да пристъпят към изпълнение на функционалните си задължения;
- да провежда обучение на кадри за ВВС за придобиване на висше образование по авиационни специалности, осигуряващо изпълнението на сродни ръководни длъжности във военната авиация и реализация в гражданската авиация и други граждански сектори след напускане на БА;
- процесът на обучение да кореспондира с новите високотехнологични системи, внедрявани във ВВС и съобразно програмите, методиките и съдържанието на изискванията на NATO, IСAO, EASA, ЕUROCONTROL.
image
Снимка - архив авиобаза Долна Митрополия

По отношение на необходимостта от промени в материално-техническата база при реализирането на този проект изготвените разчети показват, че интегрирането на процеса на обучение във военновъздушно училище, дислоцирано в района на действащо военно летище (Долна Митрополия), ще позволи оптимизиране на личния състав на сега действащия факултет “Авиационен” при НВУ “Васил Левски” и на учебната авиационна група, разположена на летището. Ще се постигне пълноценно и целесъобразно използване на учебно- материалната база на войсковите единици на летище Долна Митрополия. Ползването на инфраструктурата на военното летище (електричество, отопление, хранене, транспорт), както и наличието на модерна авиационна техника и средства за комуникации ще доведе до значителни икономии на финансови средства от страна на НВУ.
Това накратко е визията на Министерство на отбраната по отношение на проекта за възстановяване на Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия и превръщането му в център за придобиване на комплексно авиационно образование в областта на Военновъздушните сили, гражданското въздухоплаване и техниката.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 1

 1. #1
  Pesimik-Tehnik 21 май 2014, 16:48
   
  0
   
  0

  Тази фамилия, Симеонов е направила много за родната авиация. Дано племенника успее да помогне за възстановяване на Висшето Военно Въздушно Училище "Георги Бенковски", това училише, което бивш негов възпитаник - др. Михов без всякаква свян ликвидира и остави стотоци възпитаници на ВВВУ без история и бъдеще. Дано!

Напиши коментар

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ, ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА!


Регистрирай се

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker