МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ВМС – НИКОГА НЕ СМЕ БИЛИ ТОЛКОВА БЛИЗО!

Pan.bg 13 дек 2017 | 07:48 views (1924) commentaries(38)
img Капитан първи ранг /о.з./ Станко Ат. Станков -
ветеран – командир на подводница от българските ВМС


Идеята за развитие на морската мощ на държавата се корени в известната фраза на Темистокъл: „...този, който властва над морето, владее всичко!“, произнесена след разгрома на персите при Саламин (480 г. пр. н. е.). Развивайки и укрепвайки флота на Атина, на практика Темистокъл се превръща в първия теоретик на морската мощ на държавата, като стратегическа концепция, осигуряваща суверенитета на държавите с излаз на море.
В книгата си „Морето като източник на могъществото на народите” великият немски учен Фридрих Ратцел – бащата на политическата география, посочва необходимостта всяка държава да развива своите военноморски сили, защото наличието на флот е необходимо условие за постигане на статут на „световна държава”. Нему принадлежат и простичките на пръв поглед определения, че „морето е само път“, че морските територии не могат да бъдат трайно овладени и едва ли не оградени, и запазени завинаги, а следва да се контролират непрекъснато...
Американският адмирал Алфред Маан, в своята книга „Влиянието на морската мощ върху историята” разкрива географските предимства на морските държави като също подчертава, че морето не е преграда, а път, че морската мощ е път за овладяване на морето и че отбраната на собствените брегове започва при бреговете на противника.
Стотици са учените, градили и развивали теорията за морската мощ на държавата. Хиляди са публикациите, постулиращи и развиващи тази идея с цел превръщането й в стратегически инструмент за осигуряване на суверенитета на държавата в морските й пространства.
На пръсти обаче се броят нациите, в чиято народопсихология морето е преграда, а не източник на несметни богатства. Не искам да призная пред себе си, а още по-малко да твърдя, че българската нация е сред тях...
На тези мисли ме наведе разразилата се в медиите (основно електронните, отразяващи проблемите в сферата на отбраната и сигурността) яростна дискусия по повод проекта


за модернизация на Военноморските ни сили и конкретно – строежа на многофункционални патрулни кораби. В тази дискусия компетентните становища и мнения, както и опитите да бъдат адмирирани, бяха буквално засипани от въпиюща некомпетентност и скверни излияния, още веднъж обясняващи вица за българския казан в ада...
Не искам да им отделям много време и място, но ще си позволя да направя свои изводи, както следва:
1. В „казана“ бъка от хора, които не познават нито проекта, нито капацитета на хората и фирмите, заели се с реализацията му, нито спецификата на съвременните изисквания в сферата на колективната отбраната и сигурност в региона и света.
2. Пак там звучат „скрити вопли“ на специалисти в областта на строителството и развитието на Въоръжените сили, които обаче касаят отдавна отминали времена и механизми на системата за придобиване и поддръжка на въоръжението и техниката. Хора, които при цялото ми уважение към службата и интелекта им, не са се постарали да надградят мисленето си, държейки ръка на „пулса“ на времето.
3. Има и откровени „хейтъри“ - те от това живеят.
А ето как у мен се роди идеята да споделя виждането си по хода на проекта. На 27 ноември т.г. Ръководството на ВМС проведе среща с ветерани, на която лично командирът на българската марина запозна присъстващите с хода на проекта. Прави чест на контраадмирал Митко Петев, че сподели, при това определено емоционално, постигнатото и проблемите по дългия и тежък път към реализацията на лелеяната от поколения военни моряци мечта – придобиване на нови, модерни кораби за флота. Защото, подчертавам, нови кораби от подобен клас, с подобна водоизместимост, информационна система, въоръжение и респективно способности, българският флот никога не е получавал! И сякаш никога не сме били по-близо до финала – на „един договор“ разстояние!
От изложението на контраадмирал Петев стана ясно, че в процеса на работа междуведомствената работна група е проверила съответствието на техническото предложение на „МТГ-Делфин“ АД с над 930 технически изисквания на Министерството на отбраната, в резултат на което е констатирано, че техническото предложение на компанията съответства на всички изисквания на поканата, като параметрите на предложеното въоръжение и оборудване съответстват или са по-добри от заложените изисквания в тактико-техническото задание.
Качественото изпълнение на проекта и трансферът на високи технологии ще се гарантират от рамкови споразумения на МТГ „Делфин“ с редица водещи компании, чийто продукти са утвърдени на световния пазар, а именно: „Thales“ с нейните клонове в Холандия, Франция и Германия, немската „Diehl Defens“, италианската „Leonardo“, френската MBDA и „Rheinmetall“ - Швейцария и Германия. Системният интегратор е „Thales“ с опит в изграждането на повече от 160 кораба. Корабните силови установки (двигатели и дизелгенератори) ще се доставят от САЩ.
За постигане на международните стандарти за строителството на такъв клас кораби отговорност носи класификационната организация „Bureaeu Veritas“ - Франция, която ще осъществява независим контрол на реализацията на всички етапи, като по този начин ще се гарантира качеството на проектирането и строителството на корабите.
С този проект българският бизнес създава своеобразен прецедент – за качеството на резултата са ангажирани европейски компании с над 38 милиарда евро оборот за 2016 г.
От доклада на контраадмирал Петев стана ясно още, че ценовото предложение на „МТГ-Делфин” АД е съобразено с утвърдената финансова рамка на проекта (820 млн. лв. с ДДС), като предложеният размер на годишните вноски не надхвърля ограниченията по години, определени в закона за бюджета, както и в приетата средносрочна бюджетна прогноза.
Предложената цена от „МТГ-Делфин“ АД е в рамките на утвърдения бюджет, което гарантира, че в условията на финансови ограничения ще се придобият два многофункционални патрулни кораба, с тактико-технически характеристики, които надхвърлят изискванията на ВМС и напълно покриват стандартите на НАТО за оперативна съвместимост.
Какво още ни дава реализацията на проекта в този формат? Както следва:
- проектът изпълнява директно целта за индустриално сътрудничество - да бъде подпомогнато развитието на българската отбранителна технологична и индустриална база;
- гарантира се висока степен на независимост при придобиването и бъдещата поддръжка на бойните кораби;
- реализира се широко техническо сътрудничество и трансфер на високи технологии с водещи компании, производители на въоръжение и техника;
- в реализацията на проекта ще участват над 450 души, високо квалифициран персонал, като ще бъдат разкрити над 100 работни места;
- ще нараснат способностите на ВМС за гарантиране на морския суверенитет на Република България, определен като основен интерес, свързан със сигурността на страната и ЕС;
- своевременният избор на изпълнител по проекта, който напълно удовлетворява заложените изисквания, свързани с финансовата рамка, ще даде възможност на Министерството на отбраната да усвои заложените финансови средства, предвидени по Закона за държавния бюджет за 2017 г. за реализация на проекта.
Отговориха ни и на въпроса, защо е получена само една оферта.
От получените писма от компаниите, до които са били изпратени поканите за представяне на оферти, става ясно, че основната причина такива да не бъдат подадени е ограничената финансова рамка на проекта, допълнително натоварена с ДДС (около 160 млн. лв.).
В писмата на отказалите се фирми са били посочени и допълнителни затруднения, свързани с работата с класифицирана информация и използването на български език. При изпращането на поканите за потвърждаване на интереса, всички компании са били изрично предупредени и са потвърдили, че приемат условията, при които ще се провежда процедурата, сред които са прилагането на Закон за защита на класифицираната информация, изискващ поканата да е с ниво за сигурност „Поверително“, както и провеждането на процедура на български език. Последното изискване е породено от вероятността преводът на офертата да стане повод за продължителни процедури по обжалване от страна на някои участници с твърдение, че част от нея е била променена при превеждането й от страна на Министерство на отбраната.
Ще да споделя и как реализацията на проекта ще се отрази на потенциала на флота по отношение на човешкия капитал, системата за подготовка на кадрите и не на последно място – имиджа на страната ни.
Мотивацията на младите хора за служба във флота безспорно ще нарасне, предвид възможността за професионална реализация на съвременни кораби. Очакваното продължение на модернизацията и перспективите за придобиване на още нови платформи ще дадат тласък на самочувствието на действащите военни моряци.
Системата за подготовка на кадри ще се изправи пред нови предизвикателства. Това ще даде възможност на Морското училище да развива научната и образователна дейност в направление на новите предизвикателства. Предвид масовото използване на информационните технологии в управлението на системите и оръжието на новите кораби, изискванията за подготовката на старшинския и матроски състав ще доведат до въвеждане на нови програми и методи на обучение. Време е старшинският колеж от състава на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ да въведе образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в подготовката на кадрите.
Имиджът на страната ни безспорно ще претърпи възход. България ще се устреми към равнопоставено партньорство при участието в морски операции в региона. А най-важното е, че модернизацията на флота ще бъде оценена по достойнство от партньорите от НАТО, предвид повишените изисквания на Алианса по отношение на отделяните средства за отбрана към отделните страни-членки.
В крайна сметка, като много внимателно следя хода на проекта, включително изнесената информация за последните заседания на комисията по отбрана, и публикациите в пресата, ще си позволя да призова цялата българска морска общественост, членовете на Комисията по отбрана в парламента, Министър-председателя и Министъра на отбраната, колегите от другите Видове въоръжени сили, ветераните от неправителствените организации в сферата на отбраната и сигурността, както и цялото ни гражданско общество, към следното:
Да покажем държавническо мислене и да доведем проекта до успешен край!
Да бъдем достоен и равнопоставен партньор в Европа и света!
България и българските ВМС заслужават това!

Капитан първи ранг /о.з./ Станко Ат. Станков -
ветеран – командир на подводница от българските ВМС

Бел. Авторът е служил в Главния щаб на ВМС като заместник-началник на Оперативен отдел и началник на Управление „Материално-техническо и медицинско осигуряване“ (1995-1997; 2000-2002 г.). Приключва службата си като началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ през 2007 г. Той не ангажира институциите, в които работи и членува, с личното си мнение.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 38

 1. #1
  Безразборно и скъпо 13 дек 2017, 10:18
   
  8
   
  3

  Започналото превъоръжаване на българските сухопътни сили, военен флот и авиация, за съжаление се извършва на принципа "всеки за себе си"; "всяка коза за свой крак".

  Защо така? Така ли иска НАТО, възвеличавано днес от бившите антинатовски офицери?

  Явно, че това е стратегията на НАТО за България - уязвима, небалансирана, удобна на НАТО като пушечно месо туземна българска военна машина, с цел:
  - беропотното й използване за атака срещу Русия, на първо място;
  - за натовска територия и база за натиск и влиание, на второ място;
  - и евентуално за защита на българския национален интерес, на последно място.

  Как ВМС ще защитят българското удобно за военен десант крайбрежие, с построяването на двата многоцелеви патрулни кораба тип корвета?

  Може ли най-вероятният военен противник на България - Турция - да унищожи двете корвети и да стовари морски и въздушен десант на морските гари в Бургас и Варна, да обкръжи остатъците от сухопътната ни армия и да отреже Република България от Черно море?

  НАТО ли ще ни спаси?

  Затова, стройте военни кораби в България, но първо постройте минни заградители и миночистачи, при това достатъчно много, достатъчно евтини, както и достатъчно много и разнообразни морски мини, така че за една нощ миноносната флотилия да може да минира българските вътрешни и териториални води, там където е възможен военноморски десант.

  По този начин и комбинирано със самоходна брегова артилерия и ПВО прикритие, ВМС ще могат да защитят териториалната цялост на България и левия фланг на сухопътните ни сили.

  Просто е. Правено е. Защо нямате воля и мисъл да защитавате България, а мислите за угаждане на измислените ни "съюзници" от НАТО?

  Какво правим когато НАТО няма да го има?

  Или се надявате НАТО да надживее България?  Що се отнася до цената многоцелевите патрулни кораби – корвети, ето на каква цена и какви корвети е построила Италия:

  • Четири корвети по 1520 тона за 362 милиона евро:


  Comandante Foscari (P 493), Mediterranean Sea, 2010

  Class overview
  Name: Comandanti class
  Builders: Fincantieri, Riva Trigoso (La Spezia)

  Operators: Marina Militare

  Preceded by: Nibbio hydrofoils

  Cost: € (EUR) 362 millions for all 4 vessels, in 2000
  In commission: 2004
  Planned: 4
  Completed: 4
  Active: 4
  General characteristics
  Type: Patrol vessel

  Displacement: 1.520 t (1.496 long tons), full load
  Length: • 88.6 m (291 ft) LOA
  • 80.0 m (262.5 ft) LPP.[1]

  Beam: 12.2 m (40 ft)
  Draught: 3.37 m (11.1 ft)
  Propulsion: • - CODAD scheme
  • - 2 shaft and 2 propellers with variable-pitch
  • - 2 x rudders
  • - 2 x active-fin stabilizers
  • - 2 x diesel engines Wärtsilä-NSD W18-V-26 XN (6,480 kW (8,690 hp) each)
  • - 3 x diesel engine generators Isotta Fraschini V1712-T2-M2, 900 kW (1,200 hp) each, with 3 Magneti Marelli M7R500SA4 (1125 kVA)
  Speed: 25 knots (46 km/h; 29 mph)
  Range: 3,500 nautical miles (6,500 km; 4,000 mi) at 14 knots (26 km/h; 16 mph)
  Complement: 70
  Sensors and
  processing systems: • 1 x Selex ES RAN-30X/I (RASS) - MM/SPS-791 - multi-mode radar operating at X band, search radar with over-the-horizon (OTH) detection mode
  • 2 x navigation radar GEM Elettronica SPN-753 (since 2012, GEM Elettronica Gemini-DB, X/Ku dual band radar)
  • 1 x Selex ES NA-25 (Dardo-F) fire control system with Selex ES RTN-25X, X-band radar
  • since 2012, Selex ES JANUS-N IRST system
  • Selex ES CMS
  • Elmer Integrated Communication System
  • since 2012, Leonardo-FinmeccanicaTDL M-DLP link 11/16/22
  Electronic warfare
  & decoys: Elettronica Spa ESM/ECM SLQ-747 system
  Armament: • 1 x Oto Melara 76/62 mm SR (Super Rapido) gun
  • 2 x OTO Melara KBA 25/80 mm guns
  Aircraft carried: 1×SH-90A helicopter

  Aviation facilities: retractable hangar for SH-90A class helicopter

  Notes: 2 x RHIB Stenmar


  https://en.wikipedia.org/wiki/Comandanti-class_patrol_vessel

 2. #2
  до 1 13 дек 2017, 18:57
   
  4
   
  2

  Много точно. Само да добавя, не трябва да забравяме, че самолетите могат да носят ПКР. Да ги пуснат и да се върнат за още. А кораба след като ги изстреля е безполезен. За това новия самолет трябва да има тези възможности. За малко море като нашето.
  Същата спомената стратегия важи и срещу Русия, докато сме в НАТО. Големите кораби са безмислени.

 3. #3
  Русофоб 13 дек 2017, 19:31
   
  8
   
  1

  Хубаво, че тролчето с коментар 1 си изчисти глупостите със сравнение на цената на „Дж. Форд” и нашите патрулки.
  По броя на гласовете в подкрепа на проекта разбирам, че са обещани тлъсти комисионни. Пак ще го кажа - Домусчиев и сие първо ще платят на държавата 55 мил. лв. неустойки за БМФ после ще ги приберат обратно от поръчката за патрулките. Разберете с всичките си коментари само се опитвате да кажете, че срещу Вас има едни овце, които имат нисък интелект и могат да приемат всякакви абсурдни оправдания.
  (1) Делфин спечели без състезание в нагласена процедура;
  (2) Никой не гарантира, че качеството ще бъде постигнато – всички чужди фирми партнира ще продадат същото оборудване, което биха продали на голям чужд играч, само че със сигурност на по-висока цена – от тука имаме вече един по-скъп проект в компонента на поддоставчиците;
  (3) Бих се обзаложил, че цената от 820 мил. лв. (с ДДС) ще нарасне поне с още 20-30%, които ще се платят безропотно от правителството, след като имаме 2/3 построена патрулка – поради по-скъпото оборудване;
  (4) Сроковете на договора няма да се спазят – категорично вярвам, че няма. Ако не си строил нещо подобно се изисква изключителна мобилизация и интелектуален потенциал да направиш сложна логистика, управление на много процеси и синхронизация с различни доставчици.
  (5) Делфин не е проектирал боен кораб – никога!
  (6) Няма никаква яснота колко ще струва поддръжката им – още една бездънна касичка за кражби;
  (7) 100 нови работни места – в най-оптимистичния случай 10 мил. лв. в икономиката и държавата за 4 години….Щяха да се разкрият и ако Делфин беше подизпълнител.
  Накрая този проект ще ни излезе по-скъп от другите варианти, не в сроковете, не е ясно дали наистина ще му се изпълнят заложените оперативни характеристики. Единствения разумен вариант беше поръчката да се спечели от чужда фирма и Делфин да е подизпълнител. Щяхме наистина да имаме гаранция за всичко.
  С две думи толеранса на корупцията ще ни струва скъпо и прескъпо.

 4. #4
  Мунчо 13 дек 2017, 20:04
   
  8
   
  2

  Отговор на коментар: #1
  Опитваш се да сравняваш несравними неща. Коментара ти минава пред лаици сато теб. Друг лът като се опитваш да сравняваш, давай всички ТТД и на двата сравнявани обекта, както и способностите им да решават определени задачи. Иначе коментарът ти става bla-bla и олеква.

 5. #5
  Смешник си Мунчо! 14 дек 2017, 00:33
   
  0
   
  5

  Отговор на коментар: #4

 6. #6
  Случайно.. 14 дек 2017, 01:10
   
  3
   
  4

  Отговор на коментар: #4

  Мунчо, случайно да те е правил помполит?

 7. #7
  Ghost_ 14 дек 2017, 01:30
   
  0
   
  0

  Шапка свалям на кап. I-ви ранг Станко Станков за постиженията му в редиците на БА.

  Но искам да му кажа, че при един честно проведен конкурс цената можеше да падне с едно около стотина милиона лева.
  И с разликата, при междуправителствени преговори и добър пазарлък, можеше да се купи една подводница Ula class.
  Вярно втора употреба, ама по-добре от без хич!

  Вас не Ви ли боли, г-н Капитан, че Българските ВМС останаха без подводни сили ?

 8. #8
  Мунчо 14 дек 2017, 06:13
   
  2
   
  0

  Отговор на коментар: #5

  Като няма какво да кажеш, по-добре да замълчиш.
  Направи справка, какво значи смешник и тогава пиши. Омръзна ми да образовам илитерати.

 9. #9
  Мунчо 14 дек 2017, 06:17
   
  2
   
  2

  Отговор на коментар: #6
  Не всички имат твоето потекло. Баща ми не е бил надупен като твоя, че да стане помполит.

 10. #10
  кап. Станков 14 дек 2017, 09:40
   
  3
   
  0

  Отговор на коментара на No 7
  Благодаря за хубавите думи, по отношение на службата ми! Боли ме, Ghost, и още как ме боли, но... отнякъде трябва да се започне. Тези кораби са началото, аз нямам никакви интереси по сделката, просто искам да имаме нови кораби! Те ще "повлекат крак", ще дойде ред и на подводниците, защото екипажите на тези кораби трябва да тренират на море с подводници. Симулаторите са хубаво нещо, но на море е друго. И вертолетите ни сега тренират фактически само на м/н учения, веднъж, или два пъти в годината, с турски лодки...

 11. #11
  дядо Йоцо 14 дек 2017, 19:30
   
  4
   
  0

  Отговор на коментар: #3
  Много добре си ги описал проблемите... :) Аз само пак ще добавя проблема с ДДС-то.
  Продължават оправданията на МО, че фирмите са се отказали поради промените в Закона за ДДС и сумата била паднала с 20%.
  Някой трябваше да обясни на МО, че тези промени в Закона за ДДС, а именно в чл. 58 ал. 1 т.8, които са в сила от 01.01.2017г. се отнасят САМО за самолети, кораби и резервни части за тях, КОИТО СА ВНОС от страни извън Европейския съюз (например Русия, Китай, Корея и други). За корабите, произведени в България и в ЕС няма промени в облагането с ДДС. Така че европейските фирми не са се отказали заради промените в Закона за ДДС, а поради някаква друга неясна причина... :) Дано някога, но да не е много късно, да разберем каква е тази причина... :)
  Не беше ли Каракачанов този, който по време на предизборната кампания казваше, че може да се обзаложи кой ще спечели проекта за корабите и щял да напише на едно листче името на фирмата победител... :) Е, нека сега Каракачанов да каже познал ли е победителя, и ако го е познал, кво ша праим сега... :) Въобще много интересни истории има около тези кораби... :) Къде са парламентарните комисии... :)

 12. #12
  Случайно.. 14 дек 2017, 21:40
   
  0
   
  0

  Отговор на коментар: #9

  Случайно забелязах, че си голословен и наричаш като синьо момченце на червен помполит/ политически офицер от флота. Усъмних се, че си червен запъртък по рождение, боядисан в синьо като пясно великденско яйце с ник "Мунчо".С коментар №6, ти неслучайно се изпусна и потвърди моето съмнение.

 13. #13
  Ghost_ 15 дек 2017, 00:42
   
  2
   
  0

  Отговор на коментар: #10

  Благодаря за отговора, г-н Капитан!
  Не съм си и помислял, че имате някакъв друг интерес от сделката, освен стремежа за развитието на Флота!
  Но ще си позволя две думи: аз, като небогат човек, когато искам да си купя нещо, проверявам всички доставчици, търся кой ще ми даде най-добра цена, ама и качеството да е на ниво, пък ако може и гаранционният срок да е максимален ...
  Нашата държава, и тя като мен със скъсани джобове, е странно щедра в определени случаи.
  Този е един от тях!
  Мен също като вас ме боли за родните ВМС и затова не се чувствам щастлив да видя как се пропиляват редките шансове за по-голяма модернизация и обновление на въоръжението на Българския Флот.
  Защото г-н Капитан, следващата сделка за нови кораби (или подводници) ще е след 10-15 години!
  И оттук нататък политиците ще имат идеалното оправдание - "Нали ви построихме кораби! Една торба пари дадохме, к'во повече искате!"

 14. #14
  Мунчо 15 дек 2017, 06:37
   
  0
   
  0

  Отговор на коментар: #12

  Много добре описваш себе си. Личи си, че си мнооого объркан и неориентиран трол. Вместо да пишеш глупости иди и се прегледай при психиатър. Може и при някоя баба, за да ти бае, та дано се успокоиш и се избистри помраченото ти съзнание.

 15. #15
  дядо Йоцо 15 дек 2017, 07:12
   
  6
   
  0

  Отговор на коментар: #14
  Мунчо, нали искаше обяснения за проблема с ДДС-то. В пост 11 съм го обяснил накратко.

 16. #16
  Номер 1 15 дек 2017, 12:36
   
  4
   
  2

  Отговор на коментар: #15

  Дядо Йоцо, не си струва да се хабиш и да израждаме спора заради Мунчо.

  Съвременният полуидиот Мунчо, с празните си коментари, се доказа като безидеен кариерист, използвач и нагаждач. Това е типичен запъртък по рождение, хамелеон, който винаги е готов да се боядиса в подходящия цвят, възпитаник на властимащите, чийто задник целува без да се гнуси.

  Факт е, че критикува с празни лафове от типа на бла-бла, илитерат, самият той неграмотен и некомпетентен да изложи своето мнение по въпроса за хвърлянето на вятъра на милиарди народни левове за безразборно превъоръжаване.

  Защо така? – Просто е.

  Съвременният полуидиот и подлога на силните на деня – съвременният Мунчо (за разлика от легендарния български идиот от „Под игото” действащ първосигнално, но честно) е типичният социален кърлеж – пенсионер с максимална пенсия на о.з. офицер, НО (!) на втора държавна цицка - на държавна служба.

  Такива като него си пращат децата в чужбина, а не в Морско училище - за курбан на НАТО на планираните 2 корвети.

  Капитан I ранг Станков гледа от камбанарията на Морско училище, но вместо да отговори на коментар №1 и по-специално, какво правим след НАТО и дали Турция може да стовари десант на морските гари в Бургас и Варна, плува в собствения си егоизъм и колко хубаво щяло да стане някога, когато можело и да си имаме и подводници (така се радват децата на играчките на дядо Мраз, без да питат откъде са паричките за играчки).

  Истинското тролче на сайта, обаче, е съвременният използвач и полуидиот Мунчо – този, който хвърля празно за пълно, без да го е грижа за парите на данъкоплатците. Важно за мунчовци е да цицат от две държавни цицки, поради което ближат и са готови да ближат всеки властимащ задник.

  „Свестните у нас считат за луди”… но ще спра дотук, защото съвременният използвач и полуидиот Мунчо току виж, че открадне на Ботев поезията и я представи като свое творение…


 17. #17
  Номер 1 15 дек 2017, 17:30
   
  3
   
  0

  Из „За турската окупация на Южна България и какво не трябва да става”
  inShare
  Pan.bg 15 дек 2017 | 00:56 (333) (1)
  Васил Василев

  /Поглед.инфо/ (Политическа фантастика)


  В окупираните територии отделни български съединения продължават да водят сражения срещу турските части. Временното правителство в София обяви обща мобилизация, но наличното въоръжение и боеприпаси са под критичния минимум.

  САЩ наложиха вето над резолюцията, внесена от Русия, с която се искаше незабавно изтегляне на турските войски и налагане на санкции на Анкара. Те подкрепиха британското искане за примирие, насочено, според Лондон, към това да се попречи на турците да настъпят към София. Освен това Англия призова Москва да се въздържа от необмислени действия.

  Русия, която традиционно защитава българите, избягва засега крайностите. Вероятно е била повлияна от острата русофобска риторика на българските власти. Смята се, че тя е взела пред вид и икономическите си интереси около Турския поток, както и опитите да се откъсне Анкара от западното влияние.

  Франция обяви, че ще предостави убежище на българските политици, които бягат от страната. Смята се, че те носят със себе си милиарди, вероятно откраднати евро и ги ще вложат в страната, която им даде закрила.

  Турция още не е разкрила плановете си, но някои наблюдатели смятат, че освен Бургас тя ще иска да овладее Варна и Североизточна България. Румъния предупреди, че в такъв случай ще смята Крайовската спогодба от 1943 г. за невалидна.

  Китай осъди също нахлуването и особено безчинствата на въоръжените групи от мигранти и местни фанатици спрямо българското население. Турските инструктори твърдят, че ги обучават само да защитават правата си. Българските власти ги наричат башибозушки банди. Англия смята, че съобщенията за зверства спрямо българското население са хибридна пропаганда на Москва.

  НАТО се въздържа засега от категорична оценка и реагира твърде дипломатично, за да не допусне недоверие или разлом в евроатлантическото единство. Според неназован източник от пакта, за тях няма значение дали Южна България се контролира от българското или от турското правителство, тъй като и двете страни са членки на НАТО.

  Българската кауза бе подкрепена безрезервно единствено от Сомалия, която предложи да изпрати военна помощ на партизаните в окупираните територии.

  Реакциите на международната общност изглеждат недостатъчно категорични, за да принудят Турция да се оттегли от окупираните територии. Засега тя и не дава повод да се очаква такава стъпка. Някои смятат, че ще се стигне до етническо преселение, но е малко вероятно Анкара да го приеме. Тя няма интерес населението, което е свързано с Турция и е в контролираните все още от София земи, да ги напуска. А българите, които са останали в завзетите територии, така и така ще избягат оттам, смятат анализаторите.

  П.п. Всичко в горните редове е плод на въображението. То не може да не се е повлияло от събития като Мюнхенското съглашение 1938 г., Юнската война 1967 г. , Кипърската криза 1974 г., признаването на Ерусалим за столица на Израел 2017 г. и техните последици. Всичко описано може да се случи, а може и да не се случи. Не се знае дали фантастиката е помогнала нещо лошо да не се случи. Може да се окаже и нещо съвсем различно. Има много случаи, когато това, което е изглеждало невероятно, после се е сбъдвало. От сдружението на авторите на политическа фантастика се надяват описаният хипотетичен случай да не е такъв.

  http://www.pan.bg/view_article-6-411614-za-turskata-okupaciya-na-juzhna-bylgariya-i-kakvo-ne-tryabva-da-stava.html

 18. #18
  Мунчо 15 дек 2017, 18:59
   
  0
   
  1

  Отговор на коментар: #11
  Трябва ли, дядо, да ти разяснавам чл. 58 ал. 1 т.8?
  Чл. 58. (1) Освободен от данък е вносът на:
  8. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) въздухоплавателни средства и плавателни съдове по чл. 31, т. 7, както и на резервни части за тях;
  Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Облагаема доставка с нулева ставка е:
  7. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) доставката на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове, и на плавателни съдове по т. 2, с изключение на тези по буква "г";
  2. доставката на стоки за снабдяване с резервни части, горива и смазочни материали, храна, напитки, вода и други провизии, предназначени за потребление на борда на:
  а) (изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) плавателни съдове, предназначени и използвани за превоз на стоки или пътници в открито море, с изключение на използваните за спортни и развлекателни цели или за лични нужди;
  б) (доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) плавателни съдове, предназначени и използвани за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности в открито море;
  в) плавателни съдове, използвани за спасяване на човешки живот и имущество на море;
  г) (изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) плавателни съдове с военно предназначение, попадащи в Комбинираната номенклатура под Код по КН 8906 10 00, напускащи територията на страната и плаващи по направление за пристанища или закотвяне извън територията на страната;
  д) плавателни съдове, използвани за крайбрежен риболов, с изключение на зареждането им с провизии;

 19. #19
  Мунчо 15 дек 2017, 19:29
   
  0
   
  0

  Отговор на коментар: #16

  Няма спор, момко. Ти не можеш да спориш, защото не разполагаш с аргументи. Само с опорни точки и гол ентусиазъм не става. Жал ми е за такива като теб, които никога няма да се научат, защото още от люлката си мислят, че всичко знаят.

 20. #20
  дядо Йоцо 15 дек 2017, 19:50
   
  2
   
  0

  Отговор на коментар: #18
  Ех, Мунчо, ех чедо, да ти разяснявам ли, че по смисъла на Закона за ДДС какво се разбира под "внос", а именно:
  "Чл. 16. (1) Внос на стоки по смисъла на този закон е въвеждането на несъюзни стоки на територията на страната."
  Чедо, един съвет от дядо ти, законите трябва да се четат изцяло, а не само отделните членове, които ти вършат работа... :)

 21. #21
  дядо Йоцо 15 дек 2017, 20:30
   
  3
   
  0

  Отговор на коментар: #18
  И Мунчо, искрено се надявам да не си този, който е пуснал идеята за оправданието с ДДС-то, което охотно беше поето и разгласено от командира на ВМС, министъра на отбраната, комисията по отбрана и кой ли още не... :)

 22. #22
  Мунчо 15 дек 2017, 20:56
   
  0
   
  0

  Отговор на коментар: #20
  Вярно, дядо, законите трябва да се четат изцяло, а не само отделните членове, които ти вършат работа... :)
  Чл. 2. С данък върху добавената стойност се облагат:
  1. всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга;
  2. всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, извършено от регистрирано по този закон лице или от лице, за което е възникнало задължение за регистрация;
  3. всяко възмездно вътреобщностно придобиване на нови превозни средства с място на изпълнение на територията на страната;
  4. всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната на акцизни стоки, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което не е регистрирано по този закон;
  5. вносът на стоки.

 23. #23
  Стрезов 15 дек 2017, 23:44
   
  2
   
  0

  Хайде всички професионалисти, ерудирани и не толкова ерудирани коментатори запомнят кой какво е писал и (дай боже да сме живи и здрави) в 2020/2021 да видим кой крив и кой прав. Впрочем нямаше нужда кап. 1-ви ранг (о.з.) Станко Станков да копи-пейства обясненията/лакърдиите на адм. Петев, военното министерство и други "зидаро-мазачи".

 24. #24
  дядо Йоцо 16 дек 2017, 01:28
   
  0
   
  0

  Отговор на коментар: #22
  Мунчо, не ти ли прави впечатление, че този чл. 2 който ми цитираш са общи положения и той не е изменян през 2017 г.. Да, вносът се облага но в чл. 58 са дадени изключенията и именно т. 8 е изменена от 2017 ... :)

 25. #25
  дядо Йоцо 16 дек 2017, 01:32
   
  1
   
  0

  Отговор на коментар: #23
  през 2020/2021 най-притеснен ще е този, който е подписал договора от страна на МО-то ... :)

 26. #26
  Мунчо 16 дек 2017, 06:37
   
  0
   
  0

  Отговор на коментар: #24

  Не четеш внимателно, дядо. В чл. 2 не става дума само за вноса, а чл. 58, т. 8 препраща към чл. 31, т. 7, където не са включени военните кораби и самолети. Това, че чл. 2 не е изменян през 2017 г., значи, че работи с пълна пара.
  Както ме съветваш, "законите трябва да се четат изцяло", нали? Не знам колко си на ти с правната материя, но юристите в МО са го разтълкували правилно. Проблемът е в политиците, които са гласували закона. Затова моля, когато хвърляте кал в лицето на някого, правете го само ако го заслужава. Емоциите са лош съветник. И на мен някои хора не са ми много лицеприятни и понякога ми се иска да ги смачкам, но винаги уважавам правилните им действия. Емоциите са лош съветник. Когато става дума за отбрана и въоръжени сили, трябва да се мисли и действа трезво, а май останаха малко хора в България, които да могат да го правят.

 27. #27
  дядо Йоцо 16 дек 2017, 07:30
   
  0
   
  0

  Отговор на коментар: #26
  Явно говорим на различни езици, затова обяснявам за последен път... :) чл.58 касае САМО вноса от страни, които не са в ЕС и до края на 2016 вносът на военни кораби и самолети и части за тях, например от Русия или Украйна беше без ДДС. С промяната на закона този внос вече се облага с ДДС. Но производството на кораби в България или в ЕС не е с променено данъчно облагане. Как по-ясно да ти го напиша... :) А юристите в МО-то не ми ги хвали... :) Не за пръв път грешат или още по-лошо дават становища в интерес на властимащите... :) Толкоз по въпроса... :) Времето ще покаже кой е прав... :)

 28. #28
  Мунчо 16 дек 2017, 08:12
   
  0
   
  0

  Отговор на коментар: #27
  Тук въобще не става дума за внос, дядо. В ност 22 съм ти подал сламката, а ти сноето си знаеш. Къде в чл.58 въобще става дума за военни кораби и самолети. Научете се да четете майка му сара.

 29. #29
  дядо Йоцо 16 дек 2017, 08:42
   
  0
   
  0

  Както казах вече, аз приключих разговора, бъдещето ще покаже... :) или ако се намеси някой друг в спора... :)

 30. #30
  iv. ivanov 16 дек 2017, 09:03
   
  2
   
  0

  Мунчо ли си глъмчо ли си, все тая. Това което ти говори дедо ти Йоцо е просто: режима за ДДС не е променян и е същия както и през 2016, така е и след 01.01.2017, ПИР за корабите е приет 2016 когато си е имало ДДС (20%). Сега пак си е същото ... През 2016 г. цената е била 820 млн. с ДДС и сега е 820 с ДДС.

 31. #31
  дядо Йоцо 16 дек 2017, 09:13
   
  0
   
  0

  Отговор на коментар: #30
  Благодаря за разбирането и подкрепата. Промяната в Закона за ДДС щеше да има значение, ако имаше кандидати за строеж на корабите от Русия, Украйна, Китай и всички други страни извън ЕС. За "Делфин" няма никакво значение дали щеше да направи корабите преди 2 г. или сега :) Все щеше да е с ДДС ... :)

 32. #32
  Мунчо 16 дек 2017, 09:28
   
  0
   
  1

  Отговор на коментар: #31
  Както казваше навремето едий мой дъскал: "Да беше ..й да ви го вкара човек, а то акъл, няма как да ви го вкарам"

 33. #33
  iv. ivanov 16 дек 2017, 09:31
   
  2
   
  0

  То като няма разумни доводи, кво остава - влиза в сила простотията ..Кажи го на даскала си!

 34. #34
  дядо Йоцо 16 дек 2017, 09:33
   
  3
   
  0

  Отговор на коментар: #32
  Ех, Мунчо, Мунчо, нямаш си на представа колко е бил прав този твой даскал... :) И най-вероятно е имал предвид теб ... :) , но ти е говорил в учтива форма ... :) , та не си разбрал... :)

 35. #35
  Мунчо 16 дек 2017, 09:45
   
  0
   
  1

  Отговор на коментар: #33
  Разумните доводи са в закона. Идете с дядо Йоцо при някой специалист да ви ги разтълкува. Аз бях до тук. А това не е прастотия, а подход в обучението.

 36. #36
  Мунчо 16 дек 2017, 10:05
   
  0
   
  0

  Отговор на коментар: #34

  Така е, дядо, мен имаше предвид. Не мажа да ми вкара акъл, но ме научи как сам да си го вкарам, за което съм му благодарен. Дай Боже всекиму такъв даскал. Съвета към iv. ivanov го отправям икъм теб.
  Благодаря, че заблудата ти относно ДДС ме накара да прочета закона. Прочетох новата и старата версии и си направих изводите. Надявам се трезво мислещите читатели на сайта да направят същото, защото заблудите пораждат ненужно напрежение, което с нищо не допринася за развитието на ВС.
  Хайде със здраве, че си имам и друга работа.

 37. #37
  дядо Йоцо 16 дек 2017, 11:20
   
  0
   
  0

  Отговор на коментар: #36
  Както писах вече, времето ще покаже, кой е прав... :) Но поне стана хубав спор... :) Ако има и някой финансист да изкаже мнение, ще е още по-добре...:)

 38. #38
  Четиво за русофоби 16 дек 2017, 16:19
   
  0
   
  0

  Молотов: Българи, бъдете спокойни, вашата граница ще остане непокътната
  inShare
  Pan.bg 16 дек 2017 | 07:40 (271) (1)
  Христо Георгиев


  /Поглед.инфо/ Днес завършваме поредицата от няколко страници, посветени на 70-ата годишнина от Парижката мирна конференция (1946-1947 г.), свикана да уреди отношенията с победените хитлеристки държави, сред които е и България. Като финал предлагаме част от емблематичната реч на Вячеслав Молотов, ръководител на съветската делегация в Париж, която днешните наши новоизлюпени русофоби никак не обичат да си спомнят.

  Вячеслав Молотов (1890-1986) е председател на Съвета на народните комисари (Министерския съвет на СССР) през 1930-1941 г. и министър на външните работи до 1949 г. (Внукът на Молотов - Вячеслав Никонов, депутат в руската Дума и приятел на България, нееднократно е гостувал на страниците на ДУМА). На конференцията в Париж Молотов прави изключително аргументирани и емоционални изказвания в защита на териториалната цялост на България, която е застрашена от апетитите на Гърция, подкрепяна твърдо и всеотдайно най-вече от Великобритания, но и от други велики и недотам велики сили. Благодарение на усилията на съветските делегати нашата южна граница остава непокътната. А ламтежите за репарации от страна на Гърция именно Молотов смалява от близо един милиард на 45 милиона долара.

  Днес неговото име не носи нито една улица в София, да не говорим за паметник или за една най-обикновена паметна плоча...

  P.S. В материал от 29 септември т.г. руският сайт "Военный обозреватель" с горчивина напомня, че Вазовските машиностроителни заводи в Сопот в годините на Втората световна война произвеждат снаряди за оръдията на германските заводи "Круп", доставяни в големи количества на съветско-германския фронт! Толкова за "неучастието" на България във Втората световна война срещу СССР и за това какво е направила Русия за оцеляването на страната ни. Както се казва в такива случаи: Няма ненаказано добро!

  Из книгата на Славчо Васев и Крум Христов "България на Парижката мирна конференция 1946", под печат в ИК "Синева"

  БЪЛГАРСКАТА ГРАНИЦА ЩЕ ОСТАНЕ НЕНАРУШИМА
  Реч на В. МОЛОТОВ

  "Господин Председателю, Господа делегати,
  Политическата комисия за България одобри с преобладаващо болшинство на гласовете, включително Англия, Съединените щати, Съветския съюз, предложението на Съвета на министрите на външните работи за запазване на сегашната българо-гръцка граница, което отговаря на интересите за траен мир в Европа. А на пленума на конференцията британският делегат, въпреки своето гласуване в комисията, а още преди това в Съвета на министрите, възглави групата на болшинството делегации в състав от 12 гласа, които се въздържаха, когато се гласуваше въпросът за запазване в неизменен вид на днешната българо-гръцка граница, в резултат на което конференцията не взе никакво решение по този въпрос. Това означава, че Англия посредством гласовете главно на малките държави се стремеше на пленума да постигне такова решение, което в никакъв случай не може да отговаря на интересите за стабилността на мира и може да бъде само тласък към авантюри и агресия.

  Пита се, нима такова гласуване съответства на националните интереси на Етиопия, Белгия, Бразилия, Индия, Холандия, Австралия, Канада, Нова Зеландия, Южноафриканския съюз или Китай и най-после дори и на самата Гърция, въздържала се заедно с Англия от гласуване по тоя въпрос. Не е ли тая комбинация от делегации своеобразна игра на гласове, която обаче нито един честен делегат, изобщо нито един обективен човек не може да не разглежда иначе, освен като груба политическа грешка, която е в ущърб на мира и изгодна само за сеячите на безпокойства и нови агресии.

  Тая комбинация на гласуване хвърли сянка върху цялата практика на гласувания в тая конференция, но не може да има съмнение в това, че Съветът на министрите на външните работи отново ще одобри предишното си решение за стабилността на българо-гръцката граница, което ще бъде осъждане на изкуствената комбинация от 12 гласа, въздържали се на пленума на конференцията. Политическата игра с гласуването по въпроса за българо-гръцката граница съвсем няма да бъде одобрена от общественото мнение на демократичните страни. Очевидна е грешната сметка, направена с тая политическа игра. Ето защо ние с увереност казваме на българите - нашите приятели: "Българи, бъдете спокойни, вашата граница ще остане непокътната" (аплодисменти).

  http://www.pan.bg/view_article-61-411729-molotov-bylgari-bydete-spokojni-vashata-granica-shte-ostane-nepokytnata.html

Напиши коментар

Задължителни полета*

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker