О Б Я В А за провеждане на конкурс за 253 войнишки длъжности за приемане на военна служба в Сухопътни войски

Pan.bg 16 май 2018 | 13:28 views (9730) commentaries(11)
img mod.bg

https://www.mod.bg/bg/doc/obiavi/2018/20180511_Obyava_dluzhnosti_SV.pdf


О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната
и в чужбина за времето от 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Асеновград, Мусачево и Смолян.

1. Със заповед № ОХ-355/24.04.2018г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 253 (двеста петдесет и три) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:
1.1. Във в. ф. 28610 – София, 15 длъжности съгласно Приложение № 1.
1.2. Във 2-ра механизирана бригада, 80 длъжности съгласно Приложение № 2.
1.3. В 61-ва механизирана бригада, 80 длъжности съгласно Приложение № 3.
1.4. Във в. ф. 26240 - Сливен, 20 длъжности съгласно Приложение № 4.
1.5. В 4-ти артилерийски полк, 20 длъжности съгласно Приложение № 5.
1.6. Във в. ф. 42600 - Мусачево, 13 длъжности съгласно Приложение № 6.
1.7. Във в. ф. 28330 - Смолян, 25 длъжности съгласно Приложение № 7.
2. До 14.08.2018г., кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) писмено заявление до:
2.1. Командира на в. ф. 28610 – София за длъжностите по т. 1.1. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
2.2. Командира на в. ф. 24150 – Стара Загора за длъжностите по т. 1.2.
2.3. Командира на в. ф. 34750 – Карлово за длъжностите по т. 1.3.
2.4. Командира на в. ф. 22220 – Сливен за длъжностите от т. 1.4.
2.5. Командира на в. ф. 24490 – Асеновград за длъжностите от т. 1.5.
2.6. Командира на в. ф. 42600 – Мусачево за длъжностите от т. 1.6.
2.7. Командира на в. ф. 28330 – Смолян за длъжностите от т. 1.7.
3. Към заявлението по т. 2, кандидатите да приложат следните документи:
3.1. автобиография;
3.2. копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
3.3. копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв);
3.4. свидетелство за съдимост;
При подаване на заявлението в съда за издаване на свидетелството за съдимост, задължително да се посочва, че то е необходимо за започване на работа в структурите на министерството на отбраната.
3.5. декларация за наличие на обстоятелствата


по чл. 141, ал. 1, т. 5÷7 от ЗОВСРБ;
3.6. декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо);
3.7. съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни);
3.8. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са служили);
3.9. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);
3.10. експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА). При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение, кандидатите да представят лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус и медицинско удостоверение от психодиспансер;
3.11. копие от военноотчетната книжка (ако имат такава);
3.12. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността (копие от свидетелството за правоуправление на МПС, за завършени курсове за военноотчетната специалност, за владеене на английски език по STANAG 6001 и др.).
4. Кандидатите да попълват заявленията четливо (с печатни букви), като задължително да посочват адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-mail.
Подаването на заявление за участие в конкурса, с приложените документи от т. 3.1. до т. 3.7., 3.11. и т. 3.12. да се извършва лично от всеки кандидат в структурите на ЦВО.
5. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности само от едно приложение по т. 1.
6. До 12.09.2018г. структурите на ЦВО да изпращат до командирите по т. 2 заявленията на кандидатите.
За тези кандидати, които са били на военна служба, да бъде посочено еднозначно в съответното удостоверение, издадено от структурата на ЦВО, където се водят на военен отчет, основанието за освобождаване от военна служба.
7. Съгласно заповедта на министъра на отбраната за обявяването на конкурса, за длъжностни лица отговорни за провеждането му са определени командирите на военни формирования, посочени в т. 2, за длъжностите по съответните приложения от т. 2.1. до т. 2.7.
8. Конкурса ще се проведе за времето от 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г., както следва:
8.1. За длъжностите от Приложение № 1 във в. ф. 28610 – София.
8.2. За длъжностите по Приложение № 2, както следва:
8.1.1. От гарнизон Стара Загора във в. ф. 24150 – Стара Загора.
8.1.2. От гарнизон Хасково във в. ф. 52740 – Хасково.
8.1.3. От гарнизон Ямбол във в. ф. 52590 – Ямбол.
8.3. За длъжностите от Приложение № 3 във в. ф. 34750 – Карлово.
8.4. За длъжностите от Приложение № 4 във в. ф. 22220 – Сливен.
8.5. За длъжностите по Приложение № 5, както следва:
8.1.1. От гарнизон Асеновград във в. ф. 24490 – Асеновград.
8.1.2. От гарнизон Ямбол във в. ф. 22130 – Ямбол.
8.6. За длъжностите от Приложение № 6 във в. ф. 42600 – Мусачево.
8.7. За длъжностите от Приложение № 7 във в. ф. 28330 – Смолян.
Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за часа, датата и мястото на явяване за участие в конкурса на посочения от тях адрес за кореспонденция или е-mail.
9. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, теста за проверка на общата култура на кандидатите и събеседване.
9.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м) и издръжливост (крос 1000 м) по нормативи определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във Въоръжените сили на Република България, съгласно Приложение № 8.
9.2. Тестът за проверка на общата култура на кандидатите включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на теста е с продължителност 60 минути.
10. Кандидат, който е получил под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки на отделен норматив или съответния брой точки на теста за проверка на общата култура на кандидатите, равняващ се на оценка „Слаб 2,00” („Неудовлетворителен”), отпада от конкурса и не се класира.
11. Кандидат, който не се яви на събеседването отпада от конкурса.
12. Кандидат, за който до деня за явяването му на изпита, във военното формирование не е получен протокола с оценка „психологично пригоден за приемане на военна служба”, издаден от Центъра по психично здраве и превенция към ВМА, не се допуска до участие в конкурса.
13. Балът за класиране на кандидатите се формира като сума от:
13.1. Получените точки на изпита по физическа подготовка;
13.2. Получените точки на теста за проверка на общата култура на кандидатите;
13.3. Оценката от дипломата за средно или по-високо образование, която е по-благоприятна за кандидата, умножена по две и закръглена до цяло число;
13.4. Пет точки за притежавано висше образование;
13.5. Пет точки за кандидати, които са били на военна служба и не са освобождавани поради налагане на дисциплинарно наказание „уволнение”;
13.6. По пет точки за всяка притежавана военноотчетната специалност, което се удостоверява с документ (свидетелство, удостоверение, диплома) за
завършено обучение;
13.7. Точки за притежавано удостоверение за владеене на английски език съгласно STANAG 6001 на НАТО, както следва:
* за ниво 1-1-1-1 - десет точки;
* за ниво между 1 и 2 - петнадесет точки;
* за ниво 2-2-2-2 и по-високо - двадесет точки.
14. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, при равен бал, на по - предно място се класира кандидата, подписал договор и изпълняващ служба в доброволния резерв.
15. Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 (41) години.
16. Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 години в т. 15 се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:
16.1. Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.
16.2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите доказват обстоятелствата по т. 16.1. и 16.2. с копие на заповед за освобождаване от военна служба.
17. Некласирани кандидати имат право на жалба пред длъжностните лица отговорни за провеждане на конкурсите, посочени в т. 7 в седем дневен срок от уведомяването им.
18. При наличие на подадени жалби от некласирани кандидати, подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати, засегнати от съответните жалби се извършва след изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ, които са:
18.1. Подаване на жалба – до седем дни от уведомяването на кандидата.
18.2. Произнасяне по жалбата – до четиринадесет дни от получаването на жалбата.
19. Телефони за контакт и информация относно конкурса:
19.1. За длъжностите от Приложение № 1 във в. ф. 28610 – София,
(02) 8574638, (02) 92 28410.
19.2. За длъжностите от Приложение № 2 във 2-ра механизирана бригада – Стара Загора, (042) 615813, (042) 615814.
19.3. За длъжностите от Приложение № 3 в
19.6. За длъжностите от Приложение № 6 във в. ф. 42600 – Мусачево, (02) 92 29310, (02) 92 29311.
19.6. За длъжностите от Приложение № 7 във в. ф. 28330 – Смолян, (0301) 63071.
20. Съгласно заповедта на министъра на отбраната за обявяване на конкурса, началникът на ЦВО организира чрез подчинените му структури:
20.1. информирането на кандидатите за приемане на военна служба, относно реда и условията за издаване на експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба и протокол от оценката на психологичната пригодност на кандидатите за военна служба от ВМА;
20.2. изпращането на кандидатите, подали заявление по т. 2 до ВМА за установяване годността им за военна служба от ЦВМК или в структурите към нея, както и установяване на психологичната им пригодност от Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП). При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение за установяване годността им за военна служба, кандидатите да представят документите, посочени в чл. 21 на Наредба № Н-6/15.03.2018г. за военномедицинска експертиза;
20.3. изпращането до длъжностните лица, отговорни за провеждане на конкурса, на заявленията на кандидатите, попълнени и комплектувани с необходимите документи, съгласно изискванията на т. 3 и 4;
20.4. изпращането до длъжностните лица, отговорни за провеждане на конкурса, на протоколите от ЦПЗП на кандидатите, получили оценка „психологично пригоден за приемане на военна служба“.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение № 1, Списък на вакантните длъжности за войници във военно формирование 28610 – София, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, от 1 (един) лист.
2. Приложение № 2, Списък на вакантни длъжности за войници във 2-ра механизирана бригада, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, от 4 (четири) листа.
3. Приложение № 3, Списък на вакантни длъжности за войници в 61-ва механизирана бригада, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, от 3 (три) листа.
4. Приложение № 4, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 26240 – Сливен, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, от 2 (два) листа.
5. Приложение № 5, Списък на вакантни длъжности за войници в 4-ти артилерийски полк, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, от 2 (два) листа.
6. Приложение № 6, Списък на вакантните длъжности за войници във военно формирование 42600 – Мусачево, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, от 1 (един) лист.
7. Приложение № 7, Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28330 – Смолян, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, от 1 (един) лист.
8. Приложение № 8 - Нормативи за изпита по физическа подготовка, от 8 (осем) листа.
КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР /п/ МИХАИЛ ПОПОВ
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 11

 1. #1
  росс 18 май 2018, 07:38
   
  28
   
  3

  1000 се уволниха поради "армейска мизерия", докато мизерниците в парламента си направиха заплатките по 3- 4 хил лева!!! (да им приседнат дано)

  А в същото време правим конкурс за 250 наивника, които са толкова неграмотни и толкова отчаяни, че заради тях ще "облекчат" тестовете за прием, щото иначе нормален и себеуважаващ се българин няма да поиска да мизерства за 700 лв!!!

  Направо да напишат един плакат в ЦВО - "търсим отчаяни малоумници за една ниско платена и още по-ниско оценена работа!"

  Армията умишлено започват да я превръщат в утайник на обществото!
  Как да има рейтинг армия чиито войници взимат по-малко метач на улицата, а критериите за прием са ударили дъното и вече буквално единственото условие да дадат на някой униформа е той да има пулс!

 2. #2
  не съм пенсионер, не е коректно 18 май 2018, 13:15
   
  14
   
  0

  Безмилостно си прав. Нямаш си на идея, какви утайки кандидатстват и как квичат, като ги обявят за негодни. Сякаш някой им е длъжен да ги вземе на работа на всяка цена. Ако бяха по-грамотни, щяха да са юристи, доктори, икономисти... А те грухтяли по кръчмите, опитали в чужбина, оакали се заради глупостта си и сега - на държавна трапеза. Армията нищо добро не я чака с тоя министър.

 3. #3
  komandos93 18 май 2018, 14:48
   
  3
   
  2

  Завърших нац.сигурност..имам начална и специална военна подготовка..искам да служа в БА, имат ли някакво предимство тези неща, които съм завършил??

 4. #4
  TRENIN 18 май 2018, 22:43
   
  12
   
  0

  Ще станеш висококвалифициран патрулен,постови и др.Ще те назначат на длъжност,за която няма кандидати,т.е. непривлекателна.Ако след време се уредиш на курсче за сержант се измъкваш,иначе в тинята цял живот.Освен ако не намериш ракета-носител,например да се ожениш за дъщеря на полковник.

 5. #5
  гневен 19 май 2018, 17:03
   
  8
   
  1

  Отговор на коментар: #3
  Завърших нац. сигурност! Имам и начална и специална военна подготовка! Гръмко име за глупаци като теб. Въпросът ти доказва, че си завършил едно голямо НИЩО!

 6. #6
  Университет 19 май 2018, 18:15
   
  14
   
  1

  Отговор на коментар: #3

  И всичко това го написа в едно изречение? Аз мисля, че трябва да се върнеш и да си довършиш началното и средното образование.
  А такива специалности "Национална сигурност" съществуват за да запълват бройката часове на преподавателите.

 7. #7
  Аз бе 19 май 2018, 21:09
   
  6
   
  1

  Отговор на коментар: #6

  Абсолютно сте прав. Точно заради това НВУ приема студенти. Отдавна военното обазование трябваше да се преструктуира. Длъжноста "курсант" след 2003 г трябваше да се заема от военнослужещи прослужили 3 години на войнишки длъжности и след това 3 години на сержанстки длъжности. Едва тогава да може да се кандидатства за курсант и след 3 год обучение да се произведе в лейтенант, след успешно издържани изпити. Това го говоря от 10 години, но съм само сержант от БА. Иначе лобито в НВУ е голямо да се продължава по същата схема, но започват по малко да се пречупват. Тези хора са за затвор.

 8. #8
  БГ 19 май 2018, 22:39
   
  3
   
  1

  До Генерал-мишоците и продажните-политици :
  Родоотстъпници вземете пример от Киро - Джапанката /по-известен като зализания Педе€€€т/ и внесете войници от Молдова , Украйна , Виетнам , Македония и т.н.

 9. #9
  гневен 20 май 2018, 08:19
   
  0
   
  5

  Фатмако, не се напъвай по теми, които не са по капацитета ти! Гледай си службичката и трай до пенсийката!

 10. #10
  Гарван Очибодев 20 май 2018, 08:42
   
  2
   
  1

  Айде,пак взеха да се карат,кой какво правел! Момчета,престанете,излагате се! Има закон,хубав,лош,такъв е. Не го пишат нито войниците,нито офицерите,нито сержантите или генералите. Писали са го някакви некомпетентни мазници. Борете се,да бъде написан нов закон за армията съгласно европейските военни закони.Как Конституцията ни може да е копие на белгийската,а военния закон да не е подобен на западните? Ние да не сме с едно око или с един крак, или да се нуждаем от по-малко грижи?

 11. #11
  Бяла врана 21 май 2018, 20:31
   
  0
   
  2

  Отговор на коментар: #10
  Много си прост.

Напиши коментар

Задължителни полета*

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker