Армейският вестник става днес на 65 години

Pan.bg 14 сеп 2009 | 23:50 views (8537) commentaries(0)
img Източник:в. "Българска армия", снимки - вестникът

16 959 броя от 14 септември 1944 г. до 11 септември 2009 г.

На 14 сеп­тем­в­ри 1944 г. е съз­да­ден в. "На­род­на войс­ка" - вес­т­ник за войс­ка­та и на­ро­да, все­кид­нев­ник, из­ли­защ на две стра­ни­ци.
От 28 ап­рил 1948 г. вес­т­ни­кът ста­ва ор­ган на Бъл­гар­с­ка­та ар­мия. От 28 сеп­тем­в­ри 1949 г. е ор­ган на Ми­нис­тер­с­т­во­то на от­б­ра­на­та.

image

През 1948 г. с Указ № 16 на пре­зи­ди­у­ма на На­род­но­то съб­ра­ние на НРБ и Пос­та­нов­ле­ние № 7 на Ми­нис­тер­с­кия съ­вет вес­т­ник "На­род­на ар­мия" е наг­ра­ден с ор­ден "9 сеп­тем­в­ри 1944 г." I сте­пен за осо­бе­ни зас­лу­ги по вре­ме на Оте­чес­т­ве­на­та вой­на на Бъл­га­рия 1944 - 1945 г. за мо­би­ли­зи­ра­не на бой­ния дух на ар­ми­я­та.
От 1944 г. вес­т­ни­кът из­ли­за в 2 стра­ни­ци все­кид­нев­но. От 8 де­кем­в­ри 1946 г. ста­ва сед­мич­ник от 4 стра­ни­ци. От 17 сеп­тем­в­ри 1947 г. за­поч­ва да из­ли­за в сря­да и съ­бо­та, ка­то до 1 фев­ру­а­ри 1949 г. е имал след­ни­те раз­ме­ри : 45 см ши­ри­на, 62 см ви­со­чи­на, 7 ко­ло­ни. От 1 фев­ру­а­ри 1949 г. е на 6 ко­ло­ни, 38 см ши­ри­на и 62 см ви­со­чи­на. От 28 фев­ру­а­ри 1950 г. за­поч­ва да из­ли­за три пъ­ти сед­мич­но втор­ник, чет­вър­тък и съ­бо­та съ­що в 4 стра­ни­ци. От 21 май 1951 г. вес­т­ни­кът се из­да­ва 4 пъ­ти сед­мич­но - по­не­дел­ник, сря­да, чет­вър­тък и съ­бо­та в 4 стра­ни­ци. От 1 фев­ру­а­ри 1952 г. се сме­ня фор­ма­тът на вес­т­ни­ка и из­ли­за шест пъ­ти в сед­ми­ца­та (без по­не­дел­ник) в 4 стра­ни­ци.
На 30 ап­рил 1952 г. вес­т­ник "На­род­на войс­ка " про­ме­ня заг­ла­ви­е­то си на " На­род­на ар­мия" по пред­ло­же­ние на Глав­но по­ли­ти­чес­ко уп­рав­ле­ние на На­род­на­та ар­мия (Гл. ПУ­НА), на чи­е­то под­чи­не­ние е бил.
От май 1988 г. вес­т­ни­кът се из­да­ва пет пъ­ти сед­мич­но ( от по­не­дел­ник до пе­тък, вкл.) от 4 стра­ни­ци. През 1990 г. из­ли­зат до­пъл­ни­тел­но 9 броя от по 16 стра­ни­ци ( ме­сеч­но из­да­ние) с фор­мат А3 .
На 27 май 1992 г. на­и­ме­но­ва­ни­е­то на вес­т­ни­ка е про­ме­не­но на вес­т­ник "Бъл­гар­с­ка ар­мия ", кой­то се из­да­ва в 4 стра­ни­ци.

image

С МЗ ОХ 0333 от 3 ок­том­в­ри 1995 г. и За­по­вед № 0085 от 19 ок­том­в­ри 1995 г. на на­чал­ни­ка на Уп­рав­ле­ние
"Ин­фор­ма­ция и връз­ки с об­щес­т­ве­ност­та" се фор­ми­ра по­де­ле­ние ( т.2.1.1 ) Пе­чат­ни из­да­ния и ре­дак­ции на МО по щат Я 6526 и обе­ди­не­на во­ен­на ре­дак­ция към Бъл­гар­с­ко­то на­ци­о­нал­но ра­дио с во­ен­нопо­щен­с­ки но­мер 18060 - Со­фия, под­чи­не­но на уп­рав­ле­ние "Ин­фор­ма­ция и връз­ки с об­щес­т­ве­ност­та" на Ми­нис­тер­с­т­во­то на от­б­ра­на­та. Вес­т­ник " Бъл­гар­с­ка ар­мия" е в та­зи струк­ту­ра на ми­нис­тер­с­т­во­то.
От 2 яну­а­ри 1996 г. вес­т­ни­кът пре­ми­на­ва на оф­се­тов пе­чат. Със­тои се от 16 стра­ни­ци.
С МЗ ОХ - 0484 от 22 сеп­тем­в­ри 1997 г. Пе­чат­ни из­да­ния и ре­дак­ции на МО се под­чи­ня­ват на съз­да­де­ния с та­зи за­по­вед са­мос­то­я­те­лен от­дел "Во­ен­но- из­да­тел­с­ка дей­ност, во­ен­ни кул­тур­ни ин­с­ти­ту­ти и уч­реж­де­ния ( под. 48160 ), под­чи­не­ни на за­мес­т­ник - ми­нис­тъ­ра на от­б­ра­на­та по во­ен­но­по­ли­ти­чес­ки­те и прав­но-ад­ми­нис­т­ра­тив­ни въп­ро­си.
С МЗ ОХ - 0623 от 14 ав­густ 1998 г. се из­вър­ш­ват про­ме­ни в щат Я - 6526. Тран­с­фор­ми­ра се длъж­ност­та от на­чал­ник на пе­чат­ни из­да­ния и ре­дак­ции на МО и той ста­ва и гла­вен ре­дак­тор на в. " Бъл­гар­с­ка ар­мия" със зва­ние пол­ков­ник. С Пос­та­нов­ле­ние на Ми­нис­тер­с­кия съ­вет № 199 от 4 ок­том­в­ри 1999 г. ( т - 3) се съз­да­ва Из­пъл­ни­тел­на аген­ция "Во­ен­ни клу­бо­ве и ин­фор­ма­ция". Вес­т­ник " Бъл­гар­с­ка ар­мия" е в със­та­ва на аген­ци­я­та в от­дел "Пе­чат­ни из­да­ния" към ди­рек­ция "Ин­фор­ма­ция и рек­ла­ма". Глав­ни­ят му ре­дак­тор из­пъл­ня­ва фун­к­ци­о­нал­но за­дъл­же­ни­я­та си, ка­то длъж­ност­та му по ща­та е гла­вен ек­с­перт. До на­ча­ло­то на ав­густ 2008 г. в ди­рек­ция "Во­ен­ни сред­с­т­ва за ма­со­во ос­ве­до­мя­ва­не" на Из­пъл­ни­тел­на аген­ция "Во­ен­ни клу­бо­ве и ин­фор­ма­ция" фун­к­ци­о­ни­ра от­дел "Бъл­гар­с­ка ар­мия", кой­то из­да­ва вес­т­ни­ка. В то­зи пе­ри­од до ок­том­в­ри 2004 г. на­чал­ни­кът на от­де­ла е офи­цер със зва­ние под­пол­ков­ник, кой­то по фун­к­ци­о­нал­ни за­дъл­же­ния е гла­вен ре­дак­тор на вес­т­ни­ка. След то­ва длъж­ност­та е де­во­е­ни­зи­ра­на и се за­е­ма от граж­дан­с­ко ли­це. От сеп­тем­в­ри 2009 г. вес­т­ни­кът се ръ­ко­во­ди от ре­дак­ци­о­нен съ­вет без гла­вен ре­дак­тор. От 1 ав­густ 2008 г. със за­по­вед на ми­нис­тъ­ра на от­б­ра­на­та ре­дак­ци­я­та на вес­т­ни­ка е вклю­че­на в със­та­ва на Во­ен­но из­да­тел­с­т­во - ЕО­ОД.
До 4 ав­густ 2008 г. вес­т­ни­кът из­ли­за пет пъ­ти сед­мич­но в цве­тен ва­ри­ант. По­не­дел­ник, втор­ник, сря­да и чет­вър­тък вес­т­ни­кът е в 16 стра­ни­ци, а в пе­тък - 24. През пос­лед­ни­те го­ди­ни вес­т­ни­кът из­ле­зе и със стра­ни­ци на ан­г­лийс­ки език във връз­ка с от­ра­зя­ва­не на мно­го­на­ци­о­нал­ни уче­ния.
От 14 яну­а­ри до 30 сеп­тем­в­ри 2000 г. вес­т­ни­кът из­ли­за вед­нъж сед­мич­но с 24 стра­ни­ци, след ко­е­то е въз­с­та­но­вен ка­то все­кид­нев­ник със за­по­вед на ми­нис­тъ­ра на от­б­ра­на­та Бой­ко Но­ев.
Пос­лед­ни­ят брой на все­кид­нев­ни­ка е с да­та 4 ав­густ 2008 г. Със за­по­вед на ми­нис­тъ­ра на от­б­ра­на­та той за­поч­ва да из­ли­за вед­нъж сед­мич­но пър­во в 24, след то­ва в 32 стра­ни­ци от 12 сеп­тем­в­ри 2008 г. От 12 май 2009 г. за­поч­ва да фун­к­ци­о­ни­ра и елек­т­ро­нен вес­т­ник "Бъл­гар­с­ка ар­мия" в със­та­ва на Во­ен­но из­да­тел­с­т­во - ЕО­ОД.
От 14 сеп­тем­в­ри 1944 г. до 11 сеп­тем­в­ри 2009 г. ре­дак­ци­я­та на вес­т­ни­ка е под­гот­ви­ла и из­да­ла 16 959 ре­дов­ни броя и ня­кол­ко де­сет­ки из­вън­ред­ни.
През пос­лед­ни­те го­ди­ни пос­ле­до­ва­тел­но вес­т­ни­кът е наг­раж­да­ван с пла­ке­ти на Ми­нис­тер­с­т­во­то на от­б­ра­на­та и Ге­не­рал­ния щаб на Бъл­гар­с­ка­та ар­мия. За от­ра­зя­ва­не­то на уче­ния и дру­ги съ­би­тия ми­нис­тъ­рът на от­б­ра­на­та и на­чал­ни­кът на Ге­не­рал­ния щаб са наг­раж­да­ва­ли жур­на­лис­ти от вес­т­ни­ка. За 60-ата­та му го­диш­ни­на бе удос­то­ен с по­чет­ния знак на пре­зи­ден­та на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия.
Съв­сем за­ко­но­мер­но днеш­ни­ят вес­т­ник "Бъл­гар­с­ка ар­мия" се смя­та за про­дъл­жи­тел на вес­т­ник "Во­ен­ни из­вес­тия" (пър­ви брой на 14 фев­ру­а­ри 1892 г.) и на вес­т­ни­ци­те "На­род­на от­б­ра­на", "На­род­на войс­ка" (пър­ви брой на 14 сеп­тем­в­ри 1944 г.) и на "На­род­на ар­мия". И че­ти­ри­те из­да­ния са во­ен­ни­те офи­ци­о­зи на Бъл­га­рия за сво­е­то вре­ме и "Бъл­гар­с­ка ар­мия", из­пъл­ня­ващ съ­щи­те фун­к­ции, е те­хен за­ко­нен про­дъл­жи­тел и нас­лед­ник. От 14 фев­ру­а­ри 1892 г. до ден-дне­шен Ми­нис­тер­с­т­во­то на от­б­ра­на­та има свой един­с­т­вен офи­ци­оз. Не­го­во­то въз­с­та­но­вя­ва­не ка­то все­кид­нев­ник ста­ва на 14 сеп­тем­в­ри 1944 г., или пре­ди 65 го­ди­ни.

Глав­ни­те ре­дак­то­ри
1. Стой­не Кръс­тев от 14 сеп­тем­в­ри 1944 г.
2. Ве­се­лин Ан­д­ре­ев от но­ем­в­ри 1944 г.
3. Пол­ков­ник Пе­тър Стан­чев от 1949 г.
4. Пол­ков­ник Кръс­тьо Кръс­тев от 1961 г.
5. Пол­ков­ник Иван Узу­нов от 1965 г.
6. Пол­ков­ник Алек­сан­дър Ни­ко­лов от 1972 г.
7. Пол­ков­ник Ге­ор­ги Ата­на­сов от 1984 г.
8. Пол­ков­ник Ран­гел Злат­ков от 1988 г.
9. Пол­ков­ник Иван Ган­чев от 1989 г.
10. Пол­ков­ник Иван Со­ти­ров от 1992 г.
11. Пол­ков­ник Вла­ди Влад­ков от 1994 г.
12. Ве­лин Явор­с­ки от 1998 г.
13. Нед­ко Пет­ров от ок­том­в­ри 1998 г.
14. Под­пол­ков­ник Спир­дон Спир­до­нов от март 2002 г.
15. Ру­мя­на Стру­га­ро­ва - от ок­том­в­ри 2004 г.
16. Лю­бен Ла­чан­с­ки - ав­густ-сеп­тем­в­ри 2008 г.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Напиши коментар

Задължителни полета*

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker