Военната логистика в новата среда за сигурност

Pan.bg 06 мар 2018 | 08:58 views (2660) commentaries(7)
img
Полковник Митко Григоров е роден на 10.12.1968 г. в гр. Добрич. През 1991 г. завършва Висшето военно общовойсково училище във Велико Търново – тилов профил. Същата година е назначен за командир на рота в база за ГСМ – Синдел. В своята кариера преминава през различни логистични длъжности от тактическо, оперативно и стратегическо ниво. През 2002 г. завършва ВА „Г. С. Раковски”, специалност „Тилово осигуряване на оперативно-тактическите формирования”, а в периода 2013–2014 г. е слушател във Факултет за национална сигурност и отбрана на ВА „Г. С. Раковски”, като след завършването получава магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили”. От юли 2016 г. е директор на дирекция „Логистика”.

Празникът
Преди седемнайсет години със Заповед на министъра на отбраната № ОХ-66/23.01.2001 г. 1 март е обявен и се чества като официален Празник на логистиката. Многогодишна е историята на логистичните структури в армията, а тя се гради на историята на всеки логистик, участвал в написването й, в нея са вплетени много човешки съдби.
Тези индивидуални съдби имат нещо общо – и това е отдадеността на воинската професия, желанието да се докажеш в своята област, ясното съзнание за ролята и значението на труда, който полагаш, твърдят логистиците днес.

– Г-н полковник, нека първо да изясним какво точно означава логистика и каква е спецификата на военната логистика?
– Логистиката е наука, занимаваща се с проектиране, анализ, управление и контролиране на потоци от материали, хора и енергия. С термина ’логистика’, който бе въведен през 2001 г. за привеждане на терминологията ни към тази на международните военна наука и практика, се обхваща един цялостен и многоаспектен процес, за развитието на който през годините са допринесли стотици български воини. Военната логистика има задачи по трите мисии на Въоръжените сили. Тези задачи са разпределени по функционални области, като: снабдяване, предоставяне на услуги, придвижване, оборудване и изграждане на необходимата инфраструктура на мястото на действие, поддръжка и ремонт на техниката и т.н., които са изключително важни предпоставки за ефективна и ефикасна поддръжка на Въоръжените сили при реализирането на мисия „Отбрана”, „Подкрепа на международния мир и сигурност” и „Принос към националната сигурност в мирно време”.

– Какви са предизвикателствата пред Вас днес?
– Днес, в условията на силно динамична и променяща се среда, в която трябва да гарантираме сигурност на нашите граждани, в условията на лимитирани ресурси за поддържане на съществуващите и придобиване на нови способности, пред логистиците стоят много предизвикателства и отговорности. Националният интерес изисква да се справят, както винаги досега, да търсим постигане на оптимален баланс между наличните ресурси и планираните отбранителни способности и ефективен разход на материални и финансови ресурси, да предлагаме рационални решения, да изграждаме добре оборудвани и осигурени логистични формирования, модулни и мобилни за срочно и качествено решение на поставените задачи.
– Какво показват анализите Ви?
– Анализите по логистичното осигуряване покават, че хората в логистиката продължават да изпълняват отговорно своите задължения в рамките на определените финансови, материални и човешки ресурси. Сложността и непредвидимостта на предизвикателствата в новата среда за сигурност предполага развитието на логистичното осигуряване да се осъществява в условията на гъвкава и адекватна политика, развитие на логистичните доктрини, концепции, планове, логистични структури, както и изграждане на адекватни логистични способности, отговарящи на съвременните изисквания за изпълнение на дейностите по логистичната поддръжка на националните сили и осъществяване на поддръжката от страната домакин на съюзниците. Използвам предоставената ми възможност да поздравя всички бивши и настоящи служители от системата на логистичното осигуряване с Празника на логистиката – 1 март, като им пожелавам крепко здраве, лично благополучие, сили и енергия за посрещане на новите предизвикателства в благородната ни дейност по логистичното осигуряване на въоръжените сили на Република България. Да ни е честит празникът!

Актуализация на нормативната база

В тази връзка бе приет документ за иницииране на проект „Придобиване на автобуси за формированията от въоръжените сили“ в Портфолиото от проекти на Министерството на отбраната. Този проект е обвързан с военните формирования по Цели за способности, които са с настъпил и/или настъпващ срок на готовност, затова ние ще продължим да търсим варианти за финансовото му осигуряване и неговото реализиране.
Друг аспект в дейността на логистичните органи е изграждането в срок, поддържането и развитието на логистични способности, подготовка и сертифициране на декларираните логистични формирования с настъпващ срок на готовност, както и преодоляване на негативните последствия от системното им недофинансиране в последните години.
Едно от важните направления в работата на логистиците през изминалата година и през 2018 г. е освобождаването на Въоръжените сили от излишните материални ресурси, чрез реализирането на които се допълва бюджетът на Министерството на отбраната, а армията се освобождава от ненужни способности.
На следващо място е въвеждането на Информационна система „Логистика на БА“ във всички военни формирования от Българската армия със собствени звена за счетоводен отчет. Чрез системата ще се решават задачи по: подобряване на ефективността на управлението на логистичното осигуряване на БА; осигуряване на актуална информация в реално време за наличните материални и финансови ресурси в БА; повишаване на възможностите за интеграция с други въоръжени сили в рамките на НАТО; предоставяне на средства за управление и контрол на протичащите в БА логистични процеси в реално време.
Продължава работата по актуализиране на нормативната база в областта на логистиката. Изготвени са: проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № Н-5/02.04.2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на курсантите във висшите военни училища в мирно време и проект на Наредба за осигуряването на униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
Този процес ще продължи и в другите функционални области на логистиката. Основният автобусен парк е произведен в края на 70-те и 80-те години на миналия век. Преобладаващата част от автобусите са с извършвани два и повече базови ремонта, а приблизително 40% от тях са технически неизправни. Повечето използвани модели автобуси са вече спрени от производство.
image
Изводи и анализи за изминалата година
Основният извод, който беше направен за 2017 г., е, че логистичната система на Въоръжените сили независимо от затрудненията осигури провеждането на подготовката, поддържането и генерирането на способности за изпълнение на трите мисии на Въоръжените сили чрез постигане на баланс между необходимите способности и наличните ресурси.
Изминалата година беше трудна, но и ползотворна за логистичните структури от всички нива на управление на Въоръжените сили, посочи полковник Григоров.
По думите му поставените задачи пред логистиката са изпълнени. Можем да заявим, че не сме допуснали по линия на логистичното осигуряване проваляне на мисия или неизпълнение на задача от военните формирования на територията на страната и извън нея, категоричен е военнослужещият.
Припомняме, че през 2017 г. на наша територия се проведоха поредица от учения с международно участие: Trident Jaguar 17, Noble Jump 17 и най-голямото учение Saber Guardian 17 (SG17). SG17 съдържаше в себе си пет учения Black Swan, Swift Response, Eagle Sentinel, Peace Sentinel и Shabla – 2017.
Тези учения бяха едни от големите предизвикателства пред логистичните органи от всички нива, защото трябваше да се организират, координират и изпълнят редица логистични дейности по поддръжка от страната домакин, като: провеждане на работни срещи с представители на другите министерства и ведомства за съгласуване на действията по цел, място, задачи и време; договориране; извършване на рекогносцировка на маршрутите за движение и местата за настаняване и провеждане на ученията; осигуряване на гранични и митнически процедури; логистичните формирования тестваха процедурите при реално изпълнение на дейностите по приемане, съсредоточаване, по-нататъшно придвижване на участващите формирования от страните – членки на Алианса, съвместно с българския щабен елемент за интегриране на силите на НАТО и другите министерства и ведомства, както и осъществяване на поддръжката от страната домакин в хода на ученията и при тяхното изтегляне.

2018-а поднесе нови предизвикателства
За осигуряването на мисиите KFOR, ALTEA, OND, In Support NSTA BG, UNIFIL, както и проведените международни учения на наша територия Platinum Lion 17, Platinum Wolf 17, Trident Jaguar 17, Noble Jump 17, Saber Guardian 17 и т.н. формированията за контрол на придвижването осигуриха през годината автомобилни, въздушни, железопътни и морски транспорти, включващи различни видове транспортни средства, личен състав и товари.

image
Стана ясно, че през настоящата година ще се извърши преглед на Доктрината за логистиката (НП-4), издание 2013 г. Необходимостта от това се налага поради настъпилите промени в средата на сигурност и новите виждания в областта на логистиката, залегнали в AJP-4 Allied Joint Doctrine For Logistics, Edition B, 2017 г., както и постановките, залегнали в Доктрината на въоръжените сили на Република България (НП-01), издание (А), ноември 2017 г., и други базови доктрини.
На следващо място ще бъде финализиран процесът по осигуряване на военнослужещите с новия образец камуфлажно облекло. С цел поетапно изработване и осигуряването на военнослужещите от военните формирования с новите облекла дирекция „Логистика“ изготви „Програма за осигуряване на военнослужещите с новия образец камуфлажни облекла за периода 2016–2018 г.“, като през 2017 г. са осигурени военнослужещите от Сухопътни войски и част от ВВС. Осигуряването на военнослужещите с вещево имущество е непрекъснат и развиващ се процес, в тази връзка е в ход промяна на нормативната уредба за вещевото осигуряване на военнослужещите, както и въвеждането на нови номенклатури като „обувки полеви летни“, „фланелка с яка и къс ръкав“, „пелерина противодъждовна“, „тактическо елече“, „раница за вода“ и др.
През настоящата година усилията ще продължат да са фокусирани към утилизацията на боеприпасите. В процес на съгласуване е решение за откриване на нова процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Унищожаване на боеприпаси, елементи за тях, взривни вещества и пиротехнически изделия чрез контролирано изгаряне/взривяване“ – общо 380 т.
Предстоят планирането и подготовката на националното компютърно подпомагано командно-щабно учение по поддръжка от страната домакин с привличане на експерти от министерствата и ведомствата с отговорности в тази област. Целта на учението е да се създаде оптимална организация за използване на националните ресурси и установяване на координация между държавните органи при оказване на поддръжка от България като страна домакин на съюзнически и други Въоръжени сили.

Източник:"Armymedia.bg'';АВТОР ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 7

 1. #1
  Хоум астер 08 мар 2018, 14:04
   
  17
   
  0

  Мишок :)

 2. #2
  Али Баба 08 мар 2018, 20:09
   
  14
   
  0

  Трагедия - Нямам думи....

 3. #3
  баба на Али 08 мар 2018, 21:39
   
  16
   
  0

  Отговор на коментар: #2

  Аз имам, ама не ми дава сърце да я кажа. До каква карикатура докараха армията, тези идиоти, облечени в униформи.

 4. #4
  По-добрия избор 09 мар 2018, 15:42
   
  8
   
  7

  По-добре военен и образован млад човек,откокото цивилен,гладен и тъп член на Обединени/за пари и власт/ патриоти".

 5. #5
  TTodorov 13 мар 2018, 13:44
   
  12
   
  0

  За какво осигуряване говориш колега, ти сигурно от канцеларията не си излязъл скоро, и само се въртиш около началниците, на топличко. Кое през последните години се подобри в осигуряването, новите униформи ли са, нова техника ли придобихме, поддържането и ремонт на въоръжението и техниката ли се подобри или осигуряването на вещевото осигуряване във военните магазини. Кое от всички тези направления, се подобри, николко. Искам да попитам, колко от Вашите служители си загубиха вещевият лимит, поради липса на „нещо“, което да бъде закупено от „военните магазини," най-вероятно николко, защото Вие си вземате целият вещеви лимит на пари, а войската „кучета я яли“. И най-важното направление във вашата работа не трябва да е
  „... освобождаването на Въоръжените сили от излишните материални ресурси ...,”
  а осигуряването на необходимите ресурси, най-малко за запазване на вече придобити способности. Усилията Ви, трябва да са насочени към осигуряването на военнослужещите, които ежедневно се сблъскват с некомпетентните решения взети от някои началници, за които военните формирования им се явяват в тежест, и ежедневно "мрънкат", все за нещо: я горива, резервни части, пари за елементарни ежедневни дейности. Осигуряването трябва да бъде за всички а не само за НАЧАЛНИЦИТЕ и както един началник беше казал, че „има всичко, но не за всеки,“ не го превръщайте в дивиз на подчинената Ви дирекция и не гледайте военнослужещите като зла мащеха, а като любяща майка, ние всички работим за България.

 6. #6
  ТИЛ 13 мар 2018, 23:17
   
  6
   
  0

  Махайте тази снимка, че ми става жално на сърцето....

 7. #7
  чичо Манчо 13 мар 2018, 23:33
   
  5
   
  0

  Всички тъпанари на кухи длъжности в БА много обичат да позират на фона на компютри или държейки мишката. Същата е и съседната статия за незаменимата полк. доц. д-р Невена Атанасова-Кръстева. Тъпанар до тъпанарката в тази армия майно льо.

Напиши коментар

Задължителни полета*

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker