Работи се усилено за откриването на Висшето военновъздушно училище, има доста въпроси за решаване

Pan.bg 08 окт 2019 | 11:21 views (376) commentaries(0)
img Източник:"Otbrana.com'';Спирдон Спирдонов

Това стана ясно вчера на първата част от заседанието на Комисията по отбрана към 44-то Народното събрание, което се проведе във факултет „Авиационен“ на НВУ „В. Левски” в Долна Митрополия. Днес народните представители ще посетят Военновъздушната учебна база «Г. Бенковски», където ще се запознаят с кабинетите по аеродинамика и автоматика, конструкция на Л-39 „Албатрос”, с авиационно артилерийско въоръжение, авиационни прицелни системи, лабораторията по мехатроника и ще видят новия тренажор, който беше закупен за обучение на курсантите. На 18 април 2019 г. Народното събрание прие решение за откриване на висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“. Решението влиза в сила на 1 януари 2020 г.

Факт е, че през тази година всички политически сили в парламента осъзнахме необходимостта от самостоятелно Висше военновъздушно училище (ВВВУ), защото не може да имаме ВВС без собствена школа, каза председателят на комисията ген. Константин Попов на срещата с курсантите и преподавателите от факултета. Той благодари на командването на ВВС и на ръководството на НВУ за усилията, които полагат в тази насока. Изрази очакване, че ВВВУ ще бъде притегателно учебно заведение за младите хора. Той свърза бъдещото военно авиационно образование със закупуването на новите изтребители Ф-16 и цялостната модернизация на ВВС.

На заседанието на Комисията бе изслушан бригаден генерал Петьо Мирчев, заместник-командир на ВВС. Той говори по темата „Изграждането на взаимодействието между ВВС и ВВУ – обективна необходимост и възможности за реализация“. Полковник д-р инж. Ивайло Ангелов, заместник-началник на НВУ „Васил Левски“ по ВВС, запозна народните представители с плана и практическите стъпки за възстановяване на ВВВУ „Георги Бенковски“ в гр. Долна Митрополия. В заседанието участваха още началникът на НВУ полковник Иван Маламов, деканът на факултета полковник професор Марин Маринов, командирът и началникът на щаба на ВВУБ полковник Петър Банков и Ивайло Пешаков.

Депутатите оцениха, че е направено много за изпълнение на решението на Народното събрание. Ген. Константин Попов призова за повече ентусиазъм и обеща подкрепа от комисията. Началникът на НВУ полковник Иван Маламов гарантира, че ръководството на университета полага всички усилия за постигане на успех във възстановяването на училището. В същото време той сподели своите амбиции Националния военен университет да се утвърди не само в национален, но и в международен план. Нашата армия има нужда
от НВУ „Васил Левски“, бе категоричен полковник Маламов.

Командването на ВВС участва във всички дейности по възстановяване на училището, заяви бригаден генерал Мирчев. Той смята, че не се налага промяна в мисията и задачите на съществуващата Военновъздушна учебна база (ВВУБ) по отношение на обучението. Според него гарант за реализирането на проекта е командването на ВВС, ръководството на ВВВУ и командването на ВВУБ да работят в единство. За практическото реализиране се налага постигане на договорености по различни направления.

На този етап няма назначен началник на ВВВУ. От Командването на ВВС смятат, че е целесъобразно той да бъде определен, като се прилагат ясни критерии, които то също може да приложи. Наша убеденост е, каза бригаден генерал Мирчев, че кандидатите трябва да се излъчат от ВВС, като имат ясно изразени лидерски качества и осъществяват тясно и ефективно взаимодействие с командването на ВВС и респективно с ВВУБ.

Коментиран беше въпросът за бъдещето на летище Долна Митрополия и летищната инфраструктура,
които се използват за учебно-тренировъчна дейност и като запасно летище за дежурните сили и средства от състава на ВВС. Освен това, то е обявено като запасно летище за летателни апарати на съюзни държави от НАТО. И е единственото функциониращо военно летище в Северна България. Като запасно се поддържа със сили и средства от ВВУБ. Всичко това налага постигане на необходимите договорености между ВВВУ и ВВУБ, което трябва да стане със заповед на министъра на отбраната и със съответна инструкция. Такава практика на използване на летище от различни структури на различно подчинение има в страните от НАТО, уточни генералът. Работната група, на която той е заместник-ръководител, ще подготви проект на споразумение за съвместно използване на летище Долна Митрополия между ВВС, в частност ВВУБ, и ВВВУ. На първото си заседание работната група се е обединила около становището, че летището и прилежащата му инфраструктура трябва да останат в управление на ВВС. Освен това е отправено конкретно запитване до ГД „ГВА“ за документ, удостоверяващ правото на ВВВУ да ползва терена и съоръженията на летище Долна Митрополия, което е в управление на ВВС, съобщи още генералът.

Като проблем заместник-командирът на ВВС посочи липсата на общ закон за въздухоплаването и необходимостта от промени в Закона за гражданското въздухоплаване. Съобщи и за решението на Съвета по отбрана от началото на тази година за създаване чрез промени в Закона за отбраната и Въоръжените сили на Военна въздухоплавателна инспекция.

Командването на ВВС и ръководството на училището, отбеляза бригаден генерал Мирчев, ще започнат съвместна дейност с представители на ГД „ГВА“ по уточняването на различни аспекти за сертифициране на ВВВУ, като одобрена организация за обучение на цивилни пилоти и на възможности за държавно субсидиране на подготовката на летци за гражданското въздухоплаване. За това ще бъдат необходими поне две години.

Няма да е лесно, трудно се намират хора, каза полковник Ивайло Ангелов, отговаряйки на народния представител Николай Цонков. Акцент се поставя на осигуряването на преподавателски състав. От неговия доклад стана ясно, че се работи и за съдаване на Сержантски колеж, като има разработен прект на заповед на министъра на образованието и науката. Според подготвения прокт за длъжностното разписание персоналът на училището ще бъде от около 200 души. Полковник Ангелов постави въпроса за изграждане на спортна зала и общежитие на студентите в Плевен. Той бе категоричен, че преподавателите трябва да бъдат обучени преди да пристигнат новите самолети. В този смисъл би трябвало да бъдат изпратени на обучение в САЩ. Налага се и регламентиране на статута на курсанта в Закона за отбраната и Въоръжените сили. Фактът, че училището все още не е субект, пречи на решаването на някои задачи. Например за включването в Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“. Имаме анализ на авиационния пазар в Европа, каза полковник Ангелов. Според него има глад на авиационни кадри, особено на технически персонал, което е добра предпоставка за набиране на обучаеми в училището.

Деканът на факултета полковник проф. Марин Маринов смята, че по-високите доходи ще дадат възможност за осигуряване на преподаватели. Това може да стане чрез включване в различни проекти. Той сподели и опита за набиране на чуждестранни курсанти по повод на въпрос на депутата Борис Вангелов. Кампанията по предстоящия прием на първокурсници първокурсници ще започне през февруари и трябва да завърши през юли, каза полковник Маринов в отовор на въпрос на народния представител Васил Антонов. Длъжни сме да направим необходимото информацията да стигне до хората, подчерта той.

След заседанието Комисията по отбрана разгледа учебно-материалната база, където се обучават курсантите.

***

На 18 април 2019 г. Народното събрание прие решение за откриване на висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“. Решението влиза в сила на 1 януари 2020 г.

В решението се посочва, че Висшето военновъздушно училище „Геор­ги Бенковски“ е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната – държавно висше военно училище, със седалище в гр. Долна Митрополия и има свое знаме, печат и празник – 25 май.

Неговият предмет на дейност включва обучение на курсанти и военнослужещи за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ от област на висшето образование „Сигурност и отбрана“ по специалности от регулираната професия „Офицер за тактическо ниво на управление“, както и по специалности от областите на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“ и „Сигурност и отбрана“; обучение на студенти за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по акредитирани професионални направления от областите на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“ и „Технически науки“; обучение за придобиване на висше образование на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани докторски програми; обучение за повишаване на квалификацията; специализирано обучение, придобиване на квалификация и професионална подготовка на военнослужещи, цивилни служители, служители от други министерства и ведомства и на граждани при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната; извършване на научноизследователска и иновационна дейност и на приложни изследвания; развитие на научно-производствена, издателска, спортна, културна и стопанска дейност, свързани с основната дейност на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, и реализацията на създаваните от него научноизследователски резултати и други обекти на интелектуалната собственост; други дейности, предвидени в закон, в акт на Министерския съвет или възложени от министъра на отбраната.

Приходите в бюджета на училщето се добиват от трансфери от държавния бюджет; финансова помощ от общините; дарения, завещания, наследства, спонсорство; собствени приходи съгласно Закона за висшето образование.

Висшето военновъздушно училище „Геор­ги Бенковски“ включва в структурата си: командване, основни, обслужващи и административни звена. Органи на управление на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ са Общото събрание, Академичният съвет и началникът. Правилникът за устройството и дейността на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ се издава от министъра на отбраната.

Началникът на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ е военнослужещ, който може да е и хабилитирано лице. Той се назначава и освобождава от длъжност при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Неговите правомощия не се прекратяват с изтичането на мандата на Общото събрание. Той упражнява правомощията на ректор по Закона за висшето образование.

С това решение на парламента се закрива факултет „Авиационен“ в структурата на Националния военен университет „Васил Левски“, като дейността му преминава във факултет „Авиационен“ в структурата на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Напиши коментар

Задължителни полета*

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола
whitewater.bg

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка