СТАНОВИЩЕ НА КООСО ОТНОСНО ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОСЗР ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕДИНЕНИЕТО НА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СЪЮЗИ

Pan.bg 09 окт 2021 | 09:38 views (2349) commentaries(0)
img Представяме на вниманието на читателите ни Становище на КООСО относно Декларация на СОСЗР (декларацията може да прочетете след становището).

До
Председателя на Инициативния комитет за подготовка и провеждане на Обединителен конгрес на военнородолюбивите организации,
о. з. генерал Златан Стойков


СТАНОВИЩЕ
На Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната
относно въпросите, поставени в Декларацията на Инициативния комитет от 30 септември 2021 г. във връзка с обединението на военно-патриотичните организации и съюзи


Уважаеми господин председател на ИК,
Ръководството на Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната, след като се запозна с текста на Декларацията, изразява своето разочарование от изложените в нея идеи и намерения и с тревога констатира, че в последните години нищо старо не е забравено и нищо ново не е научено. С този ултимативен тон, неприложим във взаимоотношенията между равнопоставени структури на гражданското общество Вие ни връщате в едни отминали времена. С подобен назидателен стил на обръщение, наподобяващ субординация между привилегировани и низшестоящи организации обединение не се прави – прави се разединение.
Вие, уважаеми колеги от ИК с този документ ни казвате, че „…обединителният процес е почти завършил и СОСЗР е това обединително звено, което да представлява организираното запасно войнство“. Предупреждавате ни също така, че ако не подпишем Споразумението за обединение (което ние изцяло отхвърлихме и направихме конкретни предложения, които Вие пренебрежително, без каквото и да е обсъждане отхвърлихте), ще „…обявите процеса за обединение за завършен, ще отмените провеждането на Обединителен конгрес и ще обявите СОСЗР за обединения съюз“.
Всичко е казано кратко и ясно. Само не става ясно дали си давате сметка, че се връщаме там откъдето преди години тръгнахме. И защо тогава си губихме времето за срещи, съвещания, подписване на споразумения, избиране на инициативни комитети, насрочване и организиране на обединителен конгрес, различен от редовния конгрес на СОСЗР и т.н. Нека ръководството на Съюза отговори честно на тези въпроси, защото се създава впечатление, че ръководителите на ВПО бяха употребени в името на някакви амбиции и частни интереси.
Ние и друг път сме подчертавали, че така наречения Инициативен комитет е нелегитимен орган и не може да взема решения, които са изключителна компетентност на управителните органи на сдруженията. Изразявайки обаче своята колегиалност и коректност още веднъж ще изложим нашите виждания и предложения по поставените
в Декларацията въпроси, свързани с обединението на ВПО, тъй като ако искаме искрено да работим за обединението, трябва без заобиколки да си кажем самата истина, която според нас се изразява в следните факти и обстоятелства:
Първо: КООСО не саботира по никакъв начин обединителните процеси и е категорично за единение на българското войнство и за обединение на военно-патриотичните организации и съюзи. Та нали Конфедерацията беше създадена от 12 ВПО преди повече от 10 г. в името на каузата за обединение на запасното войнство. Да припомним ли че тогава, СОСЗР не подкрепи обединението и остана извън Конфедерацията. Тази кауза през годините винаги е стояла като наш неотменим приоритет. Дори след 9-я конгрес на СОСЗР ние предложихме политика, стратегия, план и пътна карта за единение на българското войнство и за обединение на ВПО. Същността на предложения модел разработен от експредседателя на Конфедерацията о.з. генерал-майор Стоименов „Визия за създаване, развитие и функциониране на Общ съюз на българското войнство“ беше да се създаде на конфедеративен принцип нов обединен съюз в който организациите- членове да запазят своята самостоятелност, самодейност и самоуправление. Ръководството на Съюза и Инициативния комитет пренебрегнаха този комплексен документ, не го поставиха на обсъждане, подминаха го с гробно мълчание. За разлика от Вас, Конфедеративният съвет на КООСО с пълно болшинство го прие за своя Програма за действие по обединението на ВПО. Още един път подчертаваме, че ние нямаме претенции за авторство, тъй като този документ е колкото наш, толкова и на СОСЗР по простата причина, че генерал Стоименов е член на два ваши клуба и на една асоциация, ваш колективен член.. Нещо повече- той е почетен член на СОСЗР. Това отношение навежда на мисълта, че безразличието на СОСЗР към този комплексен документ може да се обясни само със стремежа обединението да стане чрез вливане на ВПО в СОСЗР – обстоятелство, което се прокламира и в тази Декларация и което е категорично неприемливо както за КООСО, така и за други военнопатриотични организации..
Второ: Декларацията съдържа неверни факти и данни, на основата на които се правят погрешни заключения и се предлагат немотивирани, безполезни и безперспективни решения.
1. Много далече от истината е констатацията, че обединителния процес е завършил. Истината е, че той не само, че не е завършил, ами се намира в своя начален стадий. Ако се направи едно обективно сравнение на организационния състав и числеността на СОСЗР в навечерието на 9--я конгрес със сегашното състояние, ще се види че е спорно да се говори за някакъв особен ръст в количествено отношение. Ще излезе, че Съюза обединява сам себе си. Не е почтено да се спекулира с цифрите. Всеки който е ангажиран с организационна работа знае как се надуват числата за броя на членове - чрез използване на механизма на членския внос и чрез броенето на един човек по няколко пъти, когато членува в повече от една организация. По тези причини според нас бройката 32 000 члена на СОСЗР е силно преувеличена.
2. По- голямата част от ВПО не са включени в обединителния процес. Та само КООСО обединява 30 сдружения, регистрирани надлежно като юридически лица, Броя на военно-патриотичните организации и съюзи към момента надвишава 60, т.е. в обединителния процес са ангажирани по- малко от една трета от съюзите и организациите. И още нещо. На въпросното заседание на ИК е присъствал член на наша организация- „Клуб 199“, но без ангажименти. „Клуб 199“ не стои зад тази Декларация. Така, че подкрепящите я организации остават 17.
3. Не е съвсем вярно, че в обединителния процес са ангажирани най-големите съюзи и организации. Вече посочихме, че втората по големина организация, каквато безспорно е КООСО, не подкрепя такова обединение. На същата позиция са още двете от признатите за национално представителни организации - Съюзът на ветераните от войните и Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите. Бихме добавили още няколко ВПО с по-голям членски състав, които не подкрепят обединението в този му вид.
4. Когато се говори за представителство от страна на СОСЗР на българското войнство, нека припомним, че по данни на ЦВО на военен отчет се водят 1 милион и 250 000 души- офицери, сержанти и войници. Като прибавим към тях и около 20 000 кадрови военнослужещи се вижда, че дори да изключим войнишкия състав, СОСЗР обединява една твърде малка част от хората, които при нужда могат да бъдат призовани под знамената.
5. Говорейки за представителство, за единение и обединение, трябва откровено да си признаем, че по-младите офицери и сержанти от запаса и резерва, тези които са в работоспособна възраст, а и кадровите военнослужещи, странят от съюзната дейност, а организираните членове, в по-голямата си част, са или наближават преклонна възраст. Единственото обяснение на този валиден за всички военно-патриотични сдружения факт е, че дейността на съюзите и организациите не е привлекателна. Те не са средище за изява и защита на специфичните потребности и интереси на своите членове , не са авторитетна сила и фактор в обществото.
Трето: Прави впечатление, че се заобикаля истинската причина за буксуването, да не кажем провала на обединителния процес. Тя не се изразява в обстоятелството, че хората не искат обединение и че някой саботира обединителния процес. Напротив, повечето организации желаят да са заедно и единни, но това да стане не по начина, който се предлага и налага от СОСЗР. Същественият въпрос е не дали да има или да няма обединение, а по каква формула то да се осъществи. Обединение на ВПО чрез вливането им в СОСЗР не е едно и също със създаването на нов, небременен с проблеми от миналото Съюз, изграден на конфедеративен принцип от равнопоставени самостоятелни юридически лица.
Уважаеми господин председател на ИК,.
Добре известно е, че промените трудно си пробиват път, че залагащите на запазване на статуквото се съпротивляват с всички сили и средства, но никой до сега не е успял да спре обективно протичащите обществени процеси. И реалното обединение на организациите на българското войнство рано или по-късно ще се случи. За организиране и ускоряване на този процес
Предлагаме:
1. Незабавно да се преустанови манипулацията на българското войнство и на обществеността, че обединението на военно- патриотичните съюзи и организации е завършило.
2. Да не се прибързва с вземане на решение за отмяна на Обединителния конгрес. Смятаме, че на този етап нямаме готовност за провеждане на този бихме го нарекли исторически за българското войнство форум. Предлагаме работата по неговата подготовка да продължи и той да стане факт когато узреем за истинско единение на запасното войнство. Идеята, макар и частично компрометирана е жива и трябва само да й се придаде необходимото ускорение.
3. Инициативният комитет да насрочи в удобно време разширено съвещание на което да се даде възможност на КООСО за първи път да изложи и разясни пред колегите „Визията за създаване, развитие и функциониране на Общия съюз на българското войнство“. Нормално е на масата да се сложат всички варианти на политики, подходи, механизми и програма за обединение на ВПО и хората да имат възможност да направят информиран избор.
4. В случай, че тези наши предложения се приемат от ръководството на СОСЗР и от Инициативния комитет, ние сме готови да предложим в състава на Комитета да се включи наш представител, доказан експерт в обществената работа.
За пореден път КООСО протяга ръка за градивна съвместна работа. Ако обаче и този път бъдем неразбрани и пренебрегнати, не ни остава нищо друго освен да предприемем стъпката, която до сега, в духа на колегиалността и в името на реалното обединение напълно съзнателно отбягвахме. Ще бъдем принудени ние да се нагърбим с организирането, изпълнението и довеждането до край на каузата за обединение на военно-патриотичните съюзи и организации, за което имаме пълна готовност.

С уважениe:
Полк. о.р. Иван Иванов
Председател на УС на КООСО

-----------------------------------------------------------------------------

До председателите на сдружения, неподписали споразумението за обединение
КООСО
СОР „Атлантик“
Българска авиационна асоциация
Военноморска конфедерация

.......................................

ДЕКЛАРАЦИЯ

Уважаеми г- да председатели,

На 30 септември 2021г. се състоя разширено заключително заседание на Инициативния комитет за подготовка и провеждане на Обединителен конгрес на военнородолюбивите организации, избран от 18-те най-големи организации подписали споразумението за обединение, на което присъстваха и председателите на всички организации подписали споразумението за обединение. В хода на разискванията се установи, че до провеждането на планирания обединителен конгрес, СОСЗР заедно с колективните си членове и тези, които ще бъдат приети през м.октомври ще обединява над 32 хиляди души, предимно офицери и сержанти, което представлява преобладаващата част от организираното запасно войнство. Останалата част, около 2-3 хиляди души офицери и сержанти, е в организации, неподписали споразумението, които до настоящия момент не са обявили своите намерения за участие в обединителния конгрес и не са подписали споразумението по различни причини. По същество се отчита, че обединителният процес е почти завършил и СОСЗР е това обединително звено, което да представлява организираното запасно войнство и който следва да се реорганизира на следващия му редовен конгрес така, че да изпълни споразумението за обединение.
Поради факта, че по-голямата част от организираното запасно войнство е в състава на организации, членки на СОСЗР, в това число и най-големите по състав организации, заседанието счита че е наложително Инициативният комштит да се обърнезае последен път към Вас, председателите на организации от сферата на сигурността и отбраната, неподписали споразумението за обединение да заявите Вашето решение ще участвате ли в процеса на обединение на военнородолюбивите организации и в Обединителният конгрес на 27 ноември 2021г., като подпишете споразумението за обединение или категорично се отказвате от участие. В случай, че в Инициативния комитет не постъпят вашите предложение и решения за участие и не желаете да подпишете споразумението за обединение, със съгласието на всички организации подписали споразумението инициативният комитет ще обяви, че:
- процеса на обединение е завършил,
- Обединителен конгрес няма да бъде проведен на 26 ноември,
- СОСЗР е обединеният съюз на запасното войнство
и ще оповести всички институции за това свое решение и ще обяви в общественото пространство кои организации не желаят обединението на запасното войнство.

С уважение и от името на 18-те организации, участавли в заседанието и подписали споразумението за обединение

О.з генерал Златан Стойков
Председател на Инициативния комитет

30 септември 2021г.
София

loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка