Какво е състоянието на 13-те проекта за модернизация на Въоръжените сили?

Pan.bg 30 мар 2010 | 13:04 views (5420) commentaries(2)
img Спирдон Спирдонов


Отговорът е в Доклада за състоянието на отбраната и Въоръженит есили за 2009 г., който бе приет от правителството и предложен за обсъждане от Народното събрание. Там е посочено, че главната характерна черта на реализацията на проектите през миналата година са значителните забавяния, а при някои и пълно прекратяване на плащанията, с което са натрупани сериозни задължения, съпроводени и с наказателни плащания на неустойки. И още – част от наличните ресурси са изразходвани за дейности, които нямат принос към необходимите способности на Въоръжените сили.

Автомобилна техника

Според договора „Даймлер” АД се задължава да достави на МО 73 автомобила през 2008 г. на стойност 7 154 000 ? и 82 броя през 2009 г. на стойност 10 522 700 ?. До момента са доставени договорените за 2008 г. Поради неизпълнение от българска страна на задължителните по договора авансово плащане и откриване на акредитив, доставки през 2009 г. не са извършвани и до момента държавата дължи неустойки в размер на 526 130 ?.

Вертолети за ВВС и ВМС

Договорът с фирма \"EUROCOPTER - EADS\", Франция на обща стойност 383 078 596 ? предвижда ВВС да получат 12 вертолета „AS532AL Cougar“ (8 за тактически транспорт и 4 за бойно търсене и спасяване), разпределени по три броя годишно през 2006 – 2009 г. Доставените в началото на 2009 г. два вертолета и резервни части не са изплатени напълно от българска страна. По тази причина не е доставен предвиденият за март м. г. вертолет. Оставащото задължение е в размер на 40 % или приблизително 27 535 000 ? и вертолетите са все още собственост на EUROCOPTER - EADS. Предвид този факт ВВС не могат да извършват летателна дейност с тях, а само мероприятия по техническото им съхранение. Дължимата неустойка е 0,01% от просрочената сума за всеки просрочен ден, но не повече от общо 5% от просрочената сума. За двата вертолета считано от 20 септември м. г. и за доставените резервни части от 20 октомври м. г., максималната неустойка ще бъде в общ размер на 870 000 ? и ще бъде достигната за вертолетите на 30 януари 2011 г., а за резервните части - на 5 март 2011 г.
image
Договорът предвижда и
доставка за ВМС на 6 вертолета \"AS 565 MB – Panther\", специална апаратура и резервни части. С допълнително споразумение през 2009 г. е договорена промяна на графика на доставка и плащане на специалната апаратура и резервните части, отложени съответно за януари 2010 г. и януари 2011 г.
Включено в цената на договора и съгласно графика за приемане на въоръжение и пристъпване към експлоатация, през септември 2009 г. 18 летци и инженери трябваше да преминат опознавателен курс в базата на “Юрокоптер” във Франция, но Министерството на отбраната не беше в състояние да осигури средства за командироване и курсът бе отложен. Това налага ново планиране на подготовката на състава през 2010 г., което ще отложи оперативното използване на доставените вертолети.
Поради липса на финансови средства през 2009 г. не е работено по възстановяването и модернизацията на вертолитети Ми-24. Възстановяването на вертолетите Ми-17 се извършва от ТЕРЕМ ЕАД. Поради забавяне на ремонта през 2009 г. не е доставен предвидения по графика един отремонтиран вертолет.

С-27J „Спартан“

Съгласно сключения през февруари 2006 г. договор с компания “Аления Аеронаутика” – Италия се предвижда доставка на 8 транспортни самолети С-27J „Спартан”, като цената за всеки от последните три броя самолети е 17 950 000 ? без ДДС. Общата стойност на договора е 91 794 370 ?, като 20 % от тях са заплатени авансово. Поради липса на финансови средства до края на 2009 г. акредитивът по договора с фирма “Аления” не е открит и планираният за август 2009 г. трети самолет не е доставен, както и не са извършени поредните доставки на консумативи, резервни части и специално наземно оборудване, на обща стойност около 14 454 700 ?. Дължимите неустойки за самолета и резервните части ще бъдат в общ размер на близо 725 000 ?, който и ще бъде достигнат в края на април 2010 г. за самолета и в края на юни 2010 г. за резервните части.
image

Кораби “Second Hand”2

С решение на Министерски съвет от 3 юли 2008 г. министърът на отбраната е упълномощен да подпише договор за закупуване на две фрегати Е-71 клас „Вилинген” и един кораб тип минен ловец от клас „Флауър” и оборудване. Договорът е ратифициран със закон, приет от Народното събрание на 30 юли 2008 г., в сила от 20 август 2008 г. Изискваните плащания за 2009 г. не са извършени. Съгласно договора подреждането в контейнери на сандъците с допълнителното оборудване (оръжие, боеприпаси и резервни части), натоварването на контейнерите на кораб в белгийско пристанище и превозването им до България е отговорност на държавата ни, но не е извършено поради липса на необходимите за това около 500 000 ?. Не е извършено и плащането на вноската по договора за 2009 г. в размер на близо 10 000 000 ?.
image

Нов тип многоцелеви самолет

Проектът за придобиване на нов многоцелеви боен самолет и на етап „подготовка и проучване”. Целта на проекта за възстановяване на летателната годност на наличните самолети МиГ-29 е удължаване на техническия им ресурс сумарно на 40 години (до 2030 г.) и на 4000 часа и привеждането им към експлоатация по техническо състояние за изпълнение на задачи по охрана на въздушното пространство. Съгласно договора с „РСК МиГ”- Руска Федерация, проектът обхваща възстановяването на 16 самолета МиГ-29 (12 бойни и 4 учебно-бойни) на обща стойност 48 804 500 $ (~35 563 000 ?), която е изплатена напълно до края на 2008 г. Към началото на май 2009 г. основните клаузи в договора са изпълнени – възстановена е летателната годност на 16 самолетa МиГ-29 и същите са преминали на експлоатация „по техническо състояние“ до 2030 г. В края на 2009 г. изтече гаранционният срок на първите 10, а до април 2010 г. изтича и гаранционният срок на останалите шест самолета. Подготвя се споразумение с „РСК МиГ” за абонаментното им следгаранционно обслужване.
image

Средства за комуникационно и информационно осигуряване

При актуализацията на приоритетността на проектите, извършена през ноември 2009 г. проектът „Тактическа комуникационно-информационна система на Българската армия” е отделен от проекта „Развитие на средствата за комуникационно-информационно осигуряване”. Сформиран е колектив за разработване на тактико-техническото задание на проекта, което е утвърдено от заместник-министър на отбраната през май 2009 г., но проектът не е осигурен финансово поради липса на средства.

Силите за специални операции

През февруари 2009 г. е сключен и до септември е изпълнен договор на стойност 356 266 ?, с \"Берета трейдинг\" ООД за доставка на седем комплекта за височинни скокове и допълнително оборудване, както и обучение за работа с комплектите в САЩ на шест военнослужещи.

Защита от ЯХБ-агенти


Целта на проекта е развитие на способностите на Българската армия, свързани с мисиите, задачите и съюзните ангажименти за мониторинг, ранно предупреждение и защита от ЯХБ- агенти, както по време на мисии и операции, така и в случай на терористични актове и крупни промишлени аварии. За реализация на проекта е сключен договор с фирма „ЕЛТА-Р-Ченкин и сие” СД. Проектът е на стойност 43 396 268 лв. (от тях 43 321 712 лв. капиталови разходи) е със срок за изпълнение от 2005 до 2015 година. До края на 2008 г. са извършени доставки и направени разходи в размер на 515 763 лв. Изпълнителят е извършил предвидените за 2009 г. доставки, но не са му изплатени дължимите за това средства на обща стойност 1 194 000,00 лв. Съгласно планирания бюджет на проекта до края на 2015 г. остава да бъдат изплатени 42 805 949 лв.

Система „Екран”

Проектът предвижда изграждане на съвременна автоматизирана система за добиване на информация за надводното, подводното и въздушното пространство и създаване на единна картина за обстановката на море, която да функционира като интегрална част от информационната система на НАТО и да бъде военният компонент на Националната интегрирана система за информация и контрол на морските пространства на Република България.
През 2008 г. са сключени следните договори: С Navy International Program Office, САЩ (изпълнител Forward Slope Ins., San Diego) за изграждане на елементи от системата „Екран–FMF с финансиране по FMF3 на стойност 9 905 337 $ (~7 254 300 ?) и срок на завършване август 2011 г. През 2008 г. и началото на 2009 г. беше извършен ремонт на инфраструктурните обекти за разполагане на доставяната по договора апаратурата. През юли 2009 г. американската страна инспектира извършената в инфраструктурните обекти работа. Доставките по договора се очаква да започнат през първото тримесечие на 2010 г. С изпълнител фирма “Про Макс 99” ЕООД е сключен договор за проектиране и изграждане на интегрирана система за командване и управление на военноморските сили на стойност 68 721 290 лв. и срок на завършване юли 2012 г. През 2009 г. приключи първият етап включващ проектиране на системата и доставки за оборудване на командните пунктове на военноморските сили. С изпълнител фирма „Черно Море” АД Варна” е сключен договор за техническо усъвършенстване на съществуващия базов модел на подвижна радиолокационна станция за противоминно наблюдение „Медуза”, на стойност 1 474 000 лв. и срок на завършване декември 2009 г. Договорът е изпълнен в срок.

„Свой-чужд”

Става дума за изграждане на радиолокационна система за опознаване “свой-чужд” по стандартите на НАТО и ИКАО, която да осигури единна информация за държавната принадлежност на въздухоплавателните средства, формиране на вторично радарно покритие, освобождаване на радиочестоти за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) и подмяна на радиолокационни запитвачи, работещи по системата „Кремний”. През декември 2008 г. е сключен договор с фирма „Про Макс 99” ЕООД на стойност 94 318 922 лв. за доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на електронно и комуникационно оборудване за въвеждане на универсални мобилни комуникации за наземно цифрово телевизионно и радиоразпръскване в частта адаптиране на наземни радиолокационни станции и комплекси от ВВС за освобождаване на канали за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване – DVB-T”. Срокът за изпълнение на договора е октомври 2011 г. През 2009 г. са извършени дейностите, предвидени в първият етап на проекта, като МО дължи плащане по него от 2009 г. в размер на 1 069 364 лв., което ще натовари извънпланово бюджета за 2010 г.

Многоцелева корвета

Проектът предвижда обновяване на корабиня състав на ВМС чрез проектиране и строителство на четири кораба клас „Многоцелева корвета”. Поради липса на финансови средства дейността по него е замразена.

„Пилатус”

Целта на проекта е да бъде възстановена изправността и да се поддържа летателната годност на самолетите „Пилатус“ от състава на ВВС - шест РС-9М и един РС-12. През 2009 г. е сключено рамково споразумение с валидност до края на април 2013 г. с фирма „Pilatus Aircraft Ltd” – Швейцария. В рамките на споразумението с фирмата се сключват годишни договори с конкретизиране на доставките, услугите и ремонтите. Първият годишен договор със срок до края на април 2010 г. е на стойност 3 111 168 швейцарски франка (~2 123 660 ?) и включва възстановяване изправността на четири от шестте самолета „Пилатус“ РС-9М и на самолета „Пилатус“ РС-12. До края на 2009 г. реализацията му е съгласно графика и вече два от самолетите РС-9М са в летателна експлоатация. Възстановяването на другите два ще стане след последните доставки през април 2010 г. Всички доставки на резервни части и ремонти по самолет РС-12 са извършени съгласно договора.
image

По програмата на САЩ за чуждестранно военно финансиране – FMF

За 2009 г. по програма FMF са отпуснати 7 400 000 $, като са подписани договори за доставка на полева инструментална система за тренировка на стойност 3 140 000 $, за консултантска помощ от Центъра за гражданско-военни отношения, Монтерей, САЩ на стойност 1 900 000$, за подпомагане на обучението по английски език на стойност 324 000 $ и втора фаза на пилотен проект „Информационна система логистика на Българската армия” на стойност 2 500 000 $. Подписано е изменение и допълнение към договора за поддръжка на Центъра за въздушен суверенитет на стойност 375 000 $ и продължиха доставките на оборудване и техника за авиобаза Граф Игнатиево на обща стойност 345 000 $. През годината е изпълнена и втората фаза на „Изследване на системите C4ISR”, приключена с икономия от 300 000 $.
САЩ предостави на МО и помощ в размер на 2 000 000 $ от Коалиционния фонд за солидарност за подготовка на личния състав от Българската армия, участващ в мисии. Средствата са разпределени между видовете въоръжени сили: 1 000 000 $ за ВВС, 500 000 $ - за Сухопътни войски и 500 000 $ - за ВМС.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 2

 1. #1
  гражданин 31 мар 2010, 19:18
   
  1
   
  0

  Който е сключил договор с „Про Макс 99” ЕООД-на прокурор!Изключително изгодни цени за фирмата и неизгодни за държавата.ПРОВЕРЕТЕ!!!

 2. #2
  Петкан 29 апр 2010, 02:06
   
  0
   
  0

  Трагедията е пълна

Социални мрежи

Поръчайте с до -25% отстъпка

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка