Полк. Емил Шошев, командир на Стационарната КИС: Изпълнихме всички задачи през 2013 г.

Pan.bg 21 фев 2014 | 17:33 views (4754) commentaries(1)
img Полковник Емил Шошев, командир на Стационарната комуникационна и информационна система:
21.02.2014 | Андрей Рангелов
Изпълнени са всички задачи през 2013 г.
в.БА


- Г-н полковник, кои бяха главните постижения на Стационарната комуникационна и информационна система (Стационарната КИС) през 2013 г.?
- Изминалата година бе трудна и напрегната но резултатите от работата са положителни и това дава повод да определя 2013 г. като успешна. Всички задачи, които бяха поставени на Стационарната КИС бяха изпълнени. Успяхме да съхраним придобитите способности за комуникационно – информационна поддръжка на въоръжените сили (ВС).
Основната цел пред Стационарната КИС през 2013 г. беше осигуряването на устойчива комуникационна и информационна поддръжка на системата за командване и управление при изпълнение на пълния спектър от мисии и задачи на въоръжените сили.
Усилия ни бяха насочени към повишаване на ефективността на дейностите на Стационарната КИС, свързани с процесите на планиране, осигуряване, поддръжка, ремонт и възстановяване на КИС на ВС. Втората посока беше поддържането на постоянна работоспособност и експлоатационна готовност на комуникационно-информационните възли от Стационарната КИС. Но трето място – повишаване на нивото на подготовка и мотивация на личния състав. Четвъртата посока беше подобряването на състоянието на дисциплината и войсковия ред за недопускане на нарушения на войсковата служба в Стационарната КИС. Личният състав е в състояние да подготви, реализира и изпълни в пълен обем планираните задачи, което се потвърждава с резултатите от проведените тренировки, занятия и учения.
През 2013 г. се извърши технологично обновление и на „Интернет информационната среда на Българската армия”, което ще повиши качеството на предлаганите информационни услуги, като WEB базирана електронна поща, по висока скорост на достъп до интернет.
Започна поетапното изграждане на единна работна среда на базата на Microsoft SharePoint и LYNC 2010. Наши служители проведоха обучение на потребителите на всички дирекции в МО, Съвместното командване на силите и видовете ВС. Разработват се сайтове на организационните структури от Щаба на отбраната и БА. Внедряването на тези софтуерни продукти ще повиши ефективността на работата и взаимодействието на структурите на МО и БА, между военните формирования, видовете въоръжени сили, дирекции, отдели, сектори.
Управлението на Стационарната КИС, командирите, началниците и щабовете на подчинените формирования с дейността си успяха да съхранят достигнатите способности за изпълнение на поставените задачи.
Удовлетворен съм от работата и изпълнението на поставените задачи от Стационарната КИС, която е в
състояние да изпълни поставените задачи за комуникационно–информационната поддръжка и осигуряване на необходимите комуникационни и информационни услуги за БА и ВС, както и осигуряването на свръзка за контингентите, изпълняващи мисии извън страната. Благодарение на този личен състав ние изпълнихме поставените задачи през 2013 г.

- Какви са основните посоки на развитие на системата през 2014 г.?
- За да осигури в пълна степен единната електронна информационна среда в интерес на отбраната и сигурността на страната, Стационарната комуникационна система е необходимо да се развива като гъвкава, адаптивна, устойчива и осигуряваща обмен на информация между нейните потребители, без да е необходимо последните да се интересуват към и от коя комуникационна мрежа са „привързани” и получават услугите. Очевидно такава общодостъпна мрежа, удовлетворяваща тези изисквания, следва изцяло да бъде IP базирана, като в същото време осигурява и гарантирано високо качество на предоставяните услуги.
В тази връзка Стационарната комуникационната система е необходимо да се доразвива в няколко направления:
- развитие на преносната среда чрез изграждане на оптично привързване към съществуващи или изграждащи се оптични мрежи;
- осигуряване привързването на полеви ПУ на оперативни и тактически формирования на БА чрез осигуряване на цифрови радиорелейни станции, работещи в определен честотен диапазон;
- изграждане на IP/MPLS подсистема, която да замени съществуващата АТМ подсистема при предоставяне на IP базирани потребителски услуги за пренос на глас и данни;
- и в по-дългосрочен план - миграция на абонатските IP базирани подсистеми към IPv6.
image
- По какъв начин Стационарната КИС участва в протичащия в момента преглед на структурите на въоръжените сили и какви са очакванията ви от този преглед?
- Представители на Стационарната КИС са включени в работните групи, които ще извършат нужното, за да се види къде сме и какво сме постигнали. В резултат на прегледа ще се изготви нова Програма и нов План за развитие и модернизация на въоръжените сили с продължителност от 4 до 6 години. А след това ще работим, за да постигнем заложеното.
През 2014 г. ще оптимизираме структурите от Стационарната КИС като направим необходимите корекции на действащите длъжностни разписания, за да подобрим работата в някои направления. Знаете, че обстановката е динамична, налага се да реагираме бързо на промените. Стремим се да подобрим работата на сектори, секции и групи, без да намаляваме качеството и ефективността в ежедневната си дейност.

- Достатъчни ли ще бъдат финансовите средства?
- Стационарната КИС е второстепенен разпоредител с бюджетен кредит и е обособена в отделна програма. Това ни дава възможност, в рамките на отпуснатите ни средства да осигуряваме военните формирования с всички класове материални запаси и активи.
Дейностите и целите се приоритизират и се осигуряват финансово след задълбочен анализ. Така сме наясно кои са най-важните неща за изпълнението на задачите за периода и годината. Финансирането на дейностите на формированията от Стационарната КИС се извършва в рамките на отпуснатите квоти. Разходваме финансовите ресурси в съответствие с нормативната база – законосъобразно, икономично и целесъобразно.
С така заложения ни проектобюджет за 2014 г. смятам, че ще успеем да разплатим всички дължими плащания към личния състав, да осигурим текущата издръжка на формированията, макар и с много компромиси и да проведем всички заложени по план занятия, учения и тренировки.

- Как трябва да работят вашите подчинени, за да бъде 2014-а успешна година за Стационарната КИС?
- Както са работили винаги – в екип, с желание за реализация, амбиция в работата и стремеж към успеха. Нагласата на българина е да вижда военните като образец на патриотизъм, моралност и чест. Професионализмът и честността на военнослужещите са важни за изграждането на ценностната система на българите. А днес имаме нужда точно от това.
Едва ли има друг, който да знае по-добре от хората в униформа цената на лишенията, безсънните нощи и неуморния труд, нужни за изпълнение на задачите. Вярвам, че нищо не е по-заразително от високия професионализъм и личния пример, и че това е пътят за постигане на високи резултати. Ежедневно трябва да доказваме силата си да се справяме с проблемите.
Убеден съм, че военнослужещите и цивилните служители от Стационарната КИС са удовлетворени от себе си и от постигнатото, защото най-важното за един човек е да има силите да върви по избрания път и да не забравя, че делата са неговото лице пред хората. Смятам, че в това отношение личния състав на Стационарната КИС е показал характера си с усилията и работата през годините, а устойчивостта му истински се изпитва в трудностите.
.................................................

Хората - безценният капитал
21.02.2014 | Андрей Рангелов


Имам честта да работя с изключително добре подготвен личен състав, хората от нашата система са безценният й капитал, казва командирът на Стационарната комуникационна и информационна система полковник Емил Шошев. Вярвам, че ще запазят духа си и няма да позволят трудностите да го сломят, изтъква той.
През 2012 г. имаше голямо текучество заради промените в Кодекса за социално осигуряване (въвеждането на изискването за възраст при пенсионирането на военнослужещите – б. а.), напомня командирът на Стационарната КИС. Сега, след връщането на старото положение, потокът от желаещи да си тръгват от стоя преждевременно е спрял. Не се наблюдава напускане и по една друга причина, която до миналата година беше актуална за системата – за постъпване на работа в телекомуникационни фирми с много по-висока заплата. Полковник Шошев коментира, че хората остават в редовете на Българската армия заради интереса към работата и удовлетвореността от професионалната си реализация. Повечето от телекомуникационни специалисти са дългогодишни служители.
Към настоящия момент сериозен проблем е задържането в Стационарната КИС на високоподготвените специалисти в областта на комуникационните и информационните технологии, които търсят развитие в други формирования на длъжности, изискващи по-високи звания, изтъква командирът. „Надявам се, че нещата ще се променят. Приета е наредбата, с която се определят финансовите средства за придобиване и повишаване на класната специалност, като един от стимулите за военнослужещите да продължат по избрания път и да повишат своя професионализъм”, посочва той. Според наредбата, хората, които имат класна специалност „майстор”, ще получават 40 лв. към заплатата си, тези с „първи клас” – 30, а с „втори клас” – 20.
„Факт е, че задържането на военнослужещите е проблем, който струва скъпо. Ние, командирите, не разполагаме с големи възможности да влияем върху този процес. Възможностите ни са ограничени. Стремим се да създаваме условия в изградените екипи да не се нарушава комуникацията вътре в тях и помежду им. Смятам, че се справяме и ще продължим да работим в тази насока”, категоричен е полковник Шошев.
За нас е важно да намалим нивото на професионалния стрес – това е много важно, и да съхраним професионалната мотивация, защото трудно и бавно се изграждат специалисти, споделя той. Хората трябва да се мотивират, да идват с удоволствие на работа и да работим в екип, това е мотото на Стационарната КИС, изтъква полковник Шошев. И обобщава – „Целта ни е да не намаляваме качеството и ефективността на ежедневната ни дейност, а постоянно да повишаваме устойчивостта на свръзките, услугите да достигат до потребителя без да има проблеми”.

Когато гръм удари…
21.02.2014 | Андрей Рангелов
В студ и пек, денем и нощем екипите отстраняват авариитеНай-честите прекъсвания и дефекти по свързочните трасета са свързани с въздействията на природни явления като гръмотевични бури, силен вятър, обилен снеговалеж, довеждащи до липсата на електрозахранване, механични и други повреди, заяви полковник Шошев. Стационарната КИС разполага с подготвени екипи, които в такъв случай

реагират веднага

отиват на място и отстраняват аварията. Дежурните смени са осигурени с необходимата техника. Експлоатиращият състав, който отива на място, е обучен и разполага с нужните уреди за възстановяване на системите, изтъква полковник Шошев.
Осигуряваме постоянно действащата свръзка на въоръжените сили и Българската армия, посочва той. И допълва – „постоянно трябва да има свръзка. Винаги възниква проблемна ситуация. Няма значение дали ще е през нощта, събота, неделя, дали ще вали дъжд, сняг. Поставяме задачата на ремонтно-възстановителната секция, която трябва да отиде до съответния възел и да отстрани повредата.
По голяма част от техниката на Стационарната КИС се експлоатира повече от 5 години. За този период технологичното развитие в световен мащаб, в което буквално всеки час и минута се появява някаква новост, е отишло доста напред.
В Стационарната КИС се извършва непрекъснато наблюдение и управление на Стационарната комуникационна мрежа (СКМ) и се следи за работата на всички подсистеми от тази мрежа. Извършва се и оценка на техническите възможности, изграждане и поддръжка на съществуващите телекомуникационни услуги. Трудностите в процеса са ангажираността на голям брой хора от различни структури, разпръснатостта на обектите от комуникационно-информационна система на територията на цялата страна и това, че достъпът до тях понякога е силно затруднен, пояснява полковник Шошев.
„Хората са най-голямата ценност, преминават необходимите курсове за да поддържат подготовка си. Имаме нормативни срокове за възстановяване на системите и успяваме да ги спазим благодарение на себеотрицанието им”, изтъква той. И допълва – „екипите извършват дейност във всякакви климатични и географски условия. Налага им се в студ и пек, денем и нощем,

през сняг до пояс

или в пороен дъжд, да катерят баири пеша, натоварени с инструменти и оборудване, за да изпълнят задачата в срок и да възстановяват комуникациите”.
В системата има и някои проблеми, свързани с остарелия и амортизиран автомобилен и автобусен парк. Ежедневно се изпълняват няколко маршрута на територията на цялата страна и е нужно да се осигури надежден и безопасен транспорт за хората, изтъква командирът. Подновяването на парка ще е една от основните задачи през 2014 г. Стационарната КИС няма от мерцедесите, каквито ползват, например, Сухопътните войски. С удоволствие бихме получили от тези машини, казва полковник Шошев. По думите му най-малко два подобни 52-местни автобуса са нужни на първо време на системата за извозване на личния състав.
По отношение на информационните новости, под ръководството на Дирекция „КИС” има програма за модернизация и за отпускане на финансови средства, пояснява полковник Шошев. Системите ще се надграждат и развиват, ще се извърши разширяването на „Странджа-2”.
След технологичното обновяване на основните възли на АИС на МО, БА и „Интернет информационната среда на БА”, предстои разширяване на организационния и функционален обхват на системите, както и броя на предлаганите информационни услуги, заявява полковник Шошев. Друга важна цел за текущата година е въвеждането на Microsoft System Center. Това ще позволи да бъде изградена интегрирана платформа за лесно и ефективно управление на центрове за данни, клиентски устройства както и хибридни „облачни структури”, пояснява той.
По думите му бъдещото развитие на информационната мрежова инфраструктура на МО и БА е в посока изграждане на

центрове за данни

Целта е да се постигне консолидиране на информационните ресурси, необходими за ефективното функциониране на системата за командване и управление на въоръжените сили.
Стационарната КИС успя за кратко време да изгради техническата инфраструктура на територията на Мобилната КИС, необходима за функционирането на първия по рода си комуникационен модул на НАТО у нас. Задачата беше изпълнена в срок, предстои доставката на комуникационната техника и оборудването, което ще се използва, каза полковник Шошев. С Мобилната КИС работим заедно, армията е едно цяло и трябва да работим всички в едно направление, не може да се делим, коментира той. По думите му през изтеклата година с помощта на Стационарната КИС е бил проектиран и изграден и възел от системата за обмен на разузнавателна информация на НАТО за нуждите на СКС.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 1

 1. #1
  бай брадър 25 фев 2014, 16:25
   
  1
   
  0

  Ако толкова му пукаше на господина за хората,щеше да провери защо си тръгнаха хора с по 15-20 години стаж по нежелание!Колко сме велики горе,а долу е пълна скръб,ама на кой му пука!Важното е да се отчита дейност!На думи сме велики!

Напиши коментар

Задължителни полета*

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола
whitewater.bg

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка