Вицеадмирал Емил Ефтимов: Ще наблегнем на използването на безпилотно управляеми системи

Pan.bg 05 дек 2019 | 13:13 views (477) commentaries(0)
img Източник:"Armymedia.bg'';Автор: Андрей Рангелов

На 20 ноември 2019 г. се проведе двайсетото заседание на Съвместната българско-американска комисия по прилагане на Споразумението между правителството на България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната (ССОО). Форумът се състоя в Министерството на отбраната и бе открит от заместник-министър Атанас Запрянов и заместник-ръководителя на дипломатическата мисия на САЩ в България Джъстин Фридман. За работата на Съвместната комисия разговаряме с нейния съпредседател вицеадмирал Емил Ефтимов – заместник-началник на отбраната


Съвместните съоръжения са вече регионални центрове за подготовка, казва заместник-началникът на отбраната

– Вицеадмирал Ефтимов, с какви основни резултати приключи заседанието на Съвместната комисия?
– ССОО е подписано в София на 28 април 2006 г. То е ратифицирано от Народното събрание на 26 май 2006 г. и представлява международен публичен договор. Неговото прилагане предлага значителни възможности по отношение на изграждането и функционирането на съвместните съоръжения на територията на България, с което се подпомага стратегическото партньорство между България и САЩ в областта на отбраната.
С едно от споразуменията по прилагане на ССОО правителствата учредяват Съвместна комисия. Комисията е колективен орган, в който България и САЩ са представени равноправно и равнопоставено. Тя е упълномощена да провежда консултации, да дава указания и да взема с консенсус решения по въпроси, свързани с прилагането на ССОО.
В съответствие с определената процедура за работа на Съвместната комисия през изминалата седмица бе проведено двайсетото й редовно заседание. Целта на заседанието бе да бъдат отчетени резултатите по прилагане на Споразумението в периода от предходното заседание на Комисията, състояло се на 17.01.2019 г. в Щутгарт, Германия, до момента. Заседанието бе ръководено от мен и от бригаден генерал Джесика Мейераан – заместник-директор на дирекция „Партньорство, сътрудничество в сферата на сигурността и противоракетна отбрана” в Командването на Силите на САЩ в Европа, в качеството ни на съпредседатели на Съвместната комисия. В него от двете страни участваха членовете на Комисията и ръководителите на деветте подкомитета, които на експертно ниво обсъждат въпросите, свързани с прилагането на ССОО в специфичните области. По този начин от българска страна в заседанието взеха участие представители на Министерството на отбраната и Българската армия, Държавна агенция „Национална сигурност”, Министерството на околната среда и водите, Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика, а от
американска страна – представители на Командването и на компонентните командвания на Силите на САЩ в Европа, Инженерния корпус на Сухопътните войски на САЩ в Европа, Офиса на аташето по отбрана и Офиса за военно сътрудничество към Посолството на САЩ у нас.
Установената в ССОО процедура за работа на съвместните органи по неговото прилагане предвижда всички възникнали въпроси да бъдат обсъдени предварително на експертно ниво. В тази връзка на 30 и 31 юли 2019 г. в София бе проведено заседание на Изпълнителния комитет и деветте подкомитета към Съвместната комисия.

image
MG_3427

На проведеното на 20 ноември заседание на Комисията ръководителите на тези органи от двете страни представиха докладите си по отношение на напредъка в съответните области (провеждане на съвместни подготовки и учения, развитие на инфраструктурата на договорените съоръжения и обекти, финансови въпроси и облагане с данъци, логистика, екология и др.). В хода на проведените дискусии бе потвърдено, че през отчетния период сътрудничеството по отношение прилагането на ССОО съответства на одобрените процедури и възприетите между двете страни практики, поради което на това заседание не се налага Съвместната комисия да приема нови решения за създаване на специфични правила, регулиращи сътрудничеството ни в дадена област или по възникнал специфичен въпрос.

– Успяха ли България и САЩ да изпълнят всички планирани съвместни задачи през 2019 г.?
– Двете страни успяха да проведат всички мероприятия, залегнали в „Плана за българско-американската подготовка и учения в страната и чужбина за 2019 година”. Основният акцент при изпълнението на плана беше провеждането на серията от свързани многонационални учения Blak Sea/Balkans Regional Exercises 2019 (BS/BRE–19), проведени в периода 15.05–28.06.2019 г. В BS/BRE-19 бяха включени ученията: Strike Back 19, „Шабла 2019”, Swift Response 19, Black Swan 19 и Trojan Footprint-South, като участие в тях взеха военнослужещи от България, Албания, Великобритания, Гърция, Италия, Канада, САЩ, Северна Македония и Украйна. За целите на учението бяха използвани учебни полигони, съвместни съоръжения, както и националните въздушно и морско пространство. За първи път при провеждане на учения с реални действия на местността беше използван военният район с отпаднала необходимост „Чешнегирово” при въздушно-десантното учение Swift Response 19.
По време на ученията участниците в тях подобриха оперативната съвместимост и повишиха своите способности за планиране и провеждане на съвместни операции.

– Върху кое от основните направления за сътрудничество беше поставен акцентът в съвместната дейност през годината?
– Основният акцент беше поставен върху ученията и тренировките, за които споменах. Те са огледало на всички други дейности и са практическото приложение на различните типове сътрудничество. Чрез съвместната бойна подготовка личният състав и на двете страни повишава своите способности по взаимодействие при участие в бъдещи операции. В процес на подготовка е голямо учение за 2021 г., планиранo да се проведе на Югоизточния фланг в зоната на отговорност на Алианса, което включва серия от учения: Swift Response 21, Immediate Response 21, Saber Guardian 21 и др., които ще са свързани с ротационни учения на НАТО в нашия регион. Тук е мястото да уточним, че има редица проекти, финансирани от САЩ по различни програми в областта на комуникационните и информационните системи и безпилотните средства, които правят провеждането на тези учения по-ефикасно. В тази връзка можем да обобщим, че нашето сътрудничество се фокусира върху общите за двете страни цели, които са в подкрепа на стратегическите планове на НАТО, САЩ и България, а така също и декларираните от България Цели за способности на НАТО.

– Използват ли се пълноценно българско-американските съоръжения на наша територия?
– Добилото популярност название „съвместни съоръжения” включва договорените съоръжения и обекти по смисъла на ССОО и такива са: военновъздушните бази „Граф Игнатиево” и „Безмер”, учебен полигон „Ново село” и складовите съоръжения в Айтос. Чрез съвместните съоръжения се създават условия за реализирането на общи мероприятия със Силите на САЩ в различни области и се осигуряват значителни ресурси за провеждането на подготовки и учения на подразделения от Българската армия. Във военно отношение тези съвместни дейности на формирования от българските и американските ВС са важно средство за повишаване на оперативната ни съвместимост. Следва да отбележим и разположението на летище „Безмер” и УП „Ново село” в близост до пристанище Бургас и летище „Сарафово”. Това позволява провеждането на подготовки с различни сценарии за използване на войски, отчитайки факторите по сигурността на Югоизточна Европа, Кавказкия регион и Черноморско-Каспийския басейн.
Провежданите в процеса на прилагане на ССОО съвместни българско-американски подготовки и учения, индивидуалните подготовки, курсове и семинари допринасят за усъвършенстване на уменията на личния състав и формированията от Българската армия за работа в международна среда, обмяна на опит по изпълнение на задачи, техники и процедури за подобряване на оперативната съвместимост по стандартите на НАТО.
Интензивното провеждане на съвместни българско-американски подготовки и оптималното използване на съвместните съоръжения на наша територия е от изключителна важност в условията на финансови ограничения. Ето защо ние високо ценим предоставената ни от ССОО възможност чрез споделяне на ресурси със Силите на САЩ да повишаваме подготовката на българските военнослужещи и формирования.

– Какво предстои по отношение на развитието на съвместните съоръжения на полигон „Ново село”, авиобаза „Граф Игнатиево”, летище „Безмер” и базата в Айтос? Какви инвестиции се предвиждат там?
– В изпълнение на ССОО Силите на САЩ имат възможност да изпълняват финансирани от Конгреса на САЩ инфраструктурни проекти за развитие на съвместните съоръжения. Това е мощен инструмент, който се използва прагматично от двете страни с цел превръщането им в модерни съоръжения, предоставящи необходимите условия за тяхното пълноценно използване.
В периода от 2009 г. до 2012 г. Силите на САЩ изградиха на УП „Ново село” нова база. Същата е въведена в експлоатация и активно се използва за настаняване на формированията, използващи полигона. Не трябва да забравяме и приноса на американската страна за изграждането на водопровод от язовир „Камчия”, с който освен базата бяха водоснабдени и шест населени места в областите Сливен и Бургас (гр. Сунгурларе и селата Черница, Славянци, Чубра, Пъдарево и Мокрен), както и осигуреното финансиране за реконструкцията на моста над р. Мараш, който се използва от всички пътни превозни средства, преминаващи през тази отсечка от националната ни пътна мрежа. С това не се изчерпват усилията на САЩ за развитието на УП „Ново село”, като съвместно съоръжение. Включително и към момента продължава изпълнението на финансирани от американската страна инфраструктурни проекти за развитие на работната зона на полигона.
В изпълнение на ССОО двете страни работят в тясна координация и по развитието на инфраструктурата на летище „Граф Игнатиево”. Тук с финансови средства на САЩ се изпълняват основно проекти, свързани с развитието на летищната инфраструктура (ремонт на съществуващите пътеки за рулиране на самолетите, изграждане на стоянки за изтребители, сгради за летателния и техническия състав). Финансираните от САЩ проекти, както и тези, изпълнявани по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността, не могат да осигурят на 100% необходимата инфраструктура за базиране на летището на новопридобития боен самолет. Разбира се, за покриване на недостига от сгради и съоръжения ще бъдат използвани и средства от националния бюджет, но и за тези проекти ние разчитаме на помощта, която американските колеги могат да ни окажат с експертизата си по отношение експлоатацията на F-16.

– Как от страна на Съвместната комисия се оценява равнището на съвместните българско-американски подготовки и учения по отделните видове въоръжени сили – Сухопътни войски, Военновъздушни сили и Военноморски сили?
– Комисията оценява високо степента на съвместната подготовка и в трите вида въоръжени сили. Аспектите на тази подготовка, разбира се, са много – езикова подготовка, планиране и провеждане на ученията, логистично осигуряване, анализ и поуки от всяка една дейност. По-голям интензитет при провеждането на съвместните учения се постигна при СВ и СКСО, но като цяло военнослужещите от всички видове въоръжени сили положиха максимални усилия за постигане на оптимални резултати.

– Има ли препоръки за усъвършенстване на сътрудничеството? Кои са основните трудности, които трябва да се преодоляват?
– Във всяка дейност винаги има място за усъвършенстване. След всяко мероприятие се прави внимателен анализ с цел подобряване на бъдещите такива, но не бих казал, че има особени проблеми при планиране и провеждане на съвместната подготовка. Разбира се, правят се внимателни разчети за начина и формата на участие на нашите формирования с оглед получаване на максимален ефект от тренировките и за двете страни. В бъдеще ще наблегнем на използването на безпилотно управляеми системи в интерес на трите вида Въоръжени сили. Целта е споделяне на тактическата и оперативна обстановка в реално време.

– В българско-американските учения и тренировки на „Ново село” често участват и трети страни. Ще се прилага ли този подход и в бъдеще?
– Трети страни взимат участие не само в ученията на УП „Ново село”, но и в почти всички съвместни тренировки, с изключение на тези, които се договарят директно с формированието на САЩ, провеждащо постоянна подготовка на УП „Ново село”. В най-мащабното съвместно учение на територията на България Platinum Lion 19 взеха участие формирования от САЩ, Албания, Грузия, Молдова, Румъния и Сърбия. В различните съвместни учения на СВ, ВВС, ВМС и СКСО вземат участие всяка година формирования от САЩ, Румъния, Турция, Украйна, Грузия, Гърция, Италия, Северна Македония и др.
Многонационалното участие в съвместната подготовка е ключово, защото по този начин се повишава оперативната съвместимост не само между две страни, но и между всички партньори, независимо от формата – НАТО, регионални инициативи, съвместни летателни тренировки, различни инициативи на Балканския полуостров и др. Този подход на многонационално участие е прилаган досега и ще се прилага и в бъдеще.

– Могат ли съвместните съоръжения да се развият в един вид регионален център за обучение и подготовка на военнослужещи?
– По своята същност тези съвместни съоръжения са вече един вид регионални центрове за подготовка, тъй като в тях се провеждат учения и подготовки, в които участват и трети страни.
В заключение можем да отбележим, че ССОО е инструмент за задълбочаване на стратегическото ни сътрудничество със САЩ в областта на отбраната и ние имаме рационален подход при използването му за постигане на максимална полза за въоръжените ни сили. В този контекст работата на Съвместната комисия е пример за успешно сътрудничество със стратегически партньор като САЩ и ние заедно ще продължим работата си в правилната посока.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Напиши коментар

Задължителни полета*

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола
whitewater.bg

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка