Warning: getimagesize(://<img src="http://airgroup2000.com/gallery/albums/userpics/33973/BAK1.JPG" alt="image" border="0" />): failed to open stream: Няма такъв файл или директория in /home/panbgwz9/public_html/view_article.php on line 193

Над 10 млн.лв. ще трябват на МО за борба с бедствията през следващата година

Pan.bg 21 окт 2011 | 09:10 views (2186) commentaries(0)
image" alt="img" /> Над 10 млн.лв. ще трябват на МО за борба с бедствията през следващата година

Спирдон Спирдонов (otbrana1957@abv.bg)

Според приетия от правителството план за 2012 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия, на Министерството на отбраната ще са необходими 10,434 млн.лв. Близо 6 милиона ще трябват за доокомплектоване н амодели за разузнаване и унищожаване на невзривени боеприпаси. Над 2 милиона са разчетени за модулите при наводнения, а близо 1 милиона – за модулите при пожари. Източниците за финансиране са от републиканския бюджет. Те трябва да бъдат заявени и заложени в бюджета на министерството в хода на бюджетната процедура за следващата година, т.е. сега.

Българската армия

поддържа 93 модулни формирования, специализирани за действия при различни кризи и ликвидиране на последствия от бедствия, се посочва в решението на правителството за приемане на годишния доклад. 14 модулни формирования са за ликвидиране на последствията от наводнения, 9 за ликвидиране на последствията при земетресения, 23 за действие в зимни условия, 17 за гасене на горски и полски пожари и 16 за унищожаване на невзривени бойни припаси на територията на страната. За участие в ликвидиране на последствия от производствени аварии с отделянето на силно токсични химически вещества, биологични микроорганизми и радиоактивни вещества Българската армия поддържа 8 специализирани модулни формирования. Освен това Българската армия има подготвени 6 модулни формирования за ликвидиране на последствията при авария в АЕЦ Козлодуй.

Военномедицинска академия

и подчинените й болнични бази поддържат определени формирования (екипи), които са в състояние да оказват квалифицирана и основни видове специализирана медицинска помощ, както следва: Военномедицински отряд за бързо реагиране (ВМОБР)-София – 15 екипа (хирургически – 4 бр., реанимационни – 2 бр., терапевтични – 2 бр., токсикологичен – 1 бр., акушерогинекологичен – 1 бр., епидемиологичен – 1 бр., инфекциозни – 2 бр., реанимационни екипи за авиомедицинска евакуация при осигурен авиотранспорт – 2 бр.), осигурени с 12 специализирани транспортни средства (реанимобили – 4 бр., мобилен терапевтичен кабинет – 1 бр., мобилен хирургичен кабинет – 1 бр., мобилен педиатричен кабинет – 1 бр., мобилен АГ кабинет – 1 бр., Автооперационна – 1 бр., Автореанимационна – 1 бр., Автопревързочна – 1 бр., Санитарен автобус за медицинска евакуация – 1 бр.); ВМОБР-Пловдив – 3 екипа (хирургичен, терапевтичен и реанимационен по 1 бр.), осигурени със специализиран
транспорт от ББАЛ – Пловдив; ВМОБР-Варна – 3 екипа (хирургичен, терапевтичен и реанимационен по 1 бр.), осигурени със специализиран транспорт от ББАЛ – Варна.

Служба “Военна полиция” отделя за борба с бедствията 76 човека и 28 автомобила. За изпълнение на охранителни мероприятия са разчетени 54 човека и 17 автомобила, за регулировъчни мероприятия – 10 човека и 5 автомобила и ескортиране на колони – 10 човека и 5 автомобили.

От Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” се заделят 203 човека и се осигуряват 3198 легла.

Дирекция „Инфраструктура на отбраната” има възможности за временно настаняване общо на 10 800 човека. Сградите и помещенията в тях, определени за временно настаняване на населението при кризисни ситуации, са в удовлетворително състояние. Инфраструктурата на имотите е съхранена. Електрозахранването и водоснабдяването на обектите са изключени централно, но с възможност за включване при необходимост. По-голяма част от сервизните помещения в сградите са без оборудване. Дирекцията не разполага с възможности за предоставяне на автомобилна техника и други технически средства за оказване помощ при възникване на кризисни ситуации.

Подготовка на силите за защита при бедствия

През 2010 г. подготовката на органите за управление, силите и средствата в Министерството на отбраната се осъществява в системата на годишната подготовка на войските и силите от въоръжените сили. Подготовката на формированията се провежда по програми, разработени от щабовете на видовете въоръжени сили в системата на бойната подготовка на подразделенията. В програмите се акцентира върху практическите занятия с отчитане спецификата на отделните формирования. С личния състав се провеждат практически занятия през всеки период на обучение за поддържане на необходимите способности и постоянна готовност за действие. Подготовката се организира от щабовете на видовете въоръжени сили и командирите от всички степени, които имат подчинени модулни формирования. Тренировки по привеждане на формированията в готовност за действие се провеждат от командирите на съединения и части, при осъществяването на контрол от Щаба на отбраната, Съвместното оперативно командване и щабовете на видовете въоръжени сили.

Достигнатата степен на готовност се оценява по време на провежданите във войските тренировки, частични и комплексни проверки. С настъпването на пролетно-летния и есенно-зимния сезони приоритетно беше проверявана готовността на формированията за действие в специфичните за сезона потенциални опастности.

Част от подготовката на формированията и органите за управление е тяхното участие в национални и международни учения, тренировки и курсове за обучение. За 2010 г. Те са няколко.

*Национално пълномащабно учение за действие при възникване на земетресение на територията на страната “Защита 2010” се проведе на 30 юни и 1 юли 2010 г. В разработването на учението взеха активно участие представители на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет” и дирекция „Подготовка и използване на войските и силите”, които заложиха за проиграване въпросите залегнали в Плана на Министерството на отбраната за защита при бедствия. По време на учението реално се провери функционирането на системата за ранно предупреждение и оповестяване и взаимодействието между координационния щаб към министъра на вътрешните работи и щаба в Министерството на отбраната

*Учения по план на местната изпълнителна власт с тематика, касаеща подготовката на формированията за ликвидиране на последствията - последен пример е участието в тренировката на област Стара Загора на ротата по ядрена, химическа и биологическа защита на 2 леко пехотна бригада на тема „Участие в ликвидиране последствията от химическа авария”, проведена на 06 и 07.10.2010 г.;

*Представители на Министерството на отбраната – дирекции „Подготовка и използване на войските и силите” и „Планиране, програмиране и бюджет”, СОК, Военномедицинска академия, служба „Военна полиция” и служба „Военна информация” участват активно в подготовката на националното компютърно-подпомагано, командно-щабно учение с международно участие „Феникс 2010”, което се проведе в периода 15-19 ноември 2010 г. По време на учението се отработиха въпроси, свързани с борбата с тероризма, появата на бежанска вълна, минимизирането на последствията от екологични инциденти, природни бедствия и други критични ситуации;

*На 19 и 20.05.2010 г. структури от ВМА - основно от ВМОБР, лаборатория “Ядрени аварии и катастрофи” и сектор “Радиационна защита” проведаха тренировка на личния състав и практическо занятие на тема: “Защита на населението при радиационно заразяване, в резултат от авария в АЕЦ”, при което се формира временен център за лечение на лъчево поразени (ЦЛЛП) на територията на ВМА в съответствие с утвърдения план за реагиране при бедствия, аварии и катастрофи;

*През месеците март и септември 2010 г. представител на ВМОБР взе участие в пленарните заседания на Съвместния медицински комитет на НАТО в Брюксел. На същите бяха обсъждани въпроси, свързани с проблемите на медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи и координацията на действията на страните-членки на НАТО и развитие на гражданско-военното сътрудничество при ликвидиране на последствията от кризи. Беше прието направеното от българска страна предложение за участие на двама експерти от ВМА в работните групи на НАТО по проблемите на токсикологичните и радиационните аварии;

*Проведени са 4 курса “Въвеждащ курс на медицинските екипи за участие в мисии зад граница”, с основна задача подготовка за работа във военнополевите формирования на НАТО в Афганистан. Всеки курс е с продължителност 80 учебни часа, от които 32 учебни часа са за подготовка на екипите за реагиране при бедствия, аварии и катастрофи и оказване на помощ на гражданското население;

* Във ВА “Г.С. Раковски” бяха защитени две дисертации от членове на ВМОБР към ВМА, третиращи проблемите за оказване на медицинска помощ в извънредни ситуации: “Насоки за развитие на полевата медицинска помощ при кризи от невоенен характер” на п.о.р. д-р А. Димитров и “Проучвания върху хирургическото лечение на мирновременни и военновременни балистични травми” на д-р К. Спасов.

Участие на силите и средствата на Министерството на отбраната в мероприятия по ликвидиране на последствията от бедствия през 2010 г.

През първото тримесечие на 2010 година от формираните в поделенията на БА двадесет и три модулни формирования за оказване помощ на населението в зимни условия, четири участваха в доставяне на стоки от първа необходимост в населените места, останали без снабдяване, в извличане на заседнали в снега автомобили и разчистване на пътищата. Основните усилия бяха насочени в областите Варна, Плевен, Русе, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Помощ на населението при зимни условия са оказвали 79 военнослужещи и 27 машини. Част от изразходваното дизелово гориво е възстановено от общини Балчик и Долна Митрополия, а останалото е включено за възстановяване от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Изразходвани са финансови средства в размер на 7 976 лева, които са възстановени от МВКВП-МС.

През изминалия период формированията за гасене на пожари са участвали в 2 мероприятия, при които са изразходвани 79 226 лева. През този период не са задействани формирования за ликвидиране на последствията от наводнения. Формированията за унищожаване на невзривени бойни припаси са участвали в 96 мероприятия, при които са унищожени 1 353 невзривени бойни припаси от различен вид и калибър (авиационни бомби, артилерийски и танкови снаряди, гранати, мини за минохвъргачки, боеприпаси от неизвестни системи и други взривни вещества и средства за взривяване), открити на територията на страната извън границите на войсковите райони и полигони. Участие в мероприятията са взели 327 души личен състав, 106 единици леки автомобили, 65 единици товарни автомобили, при което са изминати 12 667 км за леките автомобили и 8 482 км за товарните автомобили. Изразходвани са 59 441,53 лв. финансови средства. До този момент са възстановени изразходваните финансови средства за месеците януари – юни на сума 40 079 лв., с Решения 1-4 на МКВП-МС. За останалите месеци разходите трябва да бъдат възстановени.

С решение № 1 от 13 април 2010 г. на МКВП-МС на Министерството на отбраната са отпуснати 800 000 лв. за утилизиране на 3 685 т снети от въоръжение инженерни боеприпаси, намиращи се в поделение 24540 – Светлен, поради съществуващата възможност да пострада населението в региона при вривяването им.

Част от личния състав и техника от служба „Военна полиция”, планирани за оказване помощ на населението при бедствия, са осигурявали безпрепятственото изпълнение на задачите от формированията на Българската армия чрез:

- осигуряване изпълнение на задачите от формированията на Българската армия в операция „Горещо лято – 2010” по окончателното повърхностно прочистване на войскови район № 2138 – Челопечене. В охраната и отцепването на района при унищожаването на невзривени бойни припаси и взривни остатъци, както и в съпровождането на транспортните средства с боеприпаси до Полевия учебен полигон в гр. Сливница са участвали 53 служители, 24 автомобила и са изминати 1 493 км;

- в изпълнение на заповед № ОХ-452/08.07.2008 г. на министъра на отбраната и разпореждане на заместник-началника на ВМА по диагностично-лечебната дейност № 82/26.01.2009 г. бяха сформирани десет екипа в състав: лекар, медицинска сестра, шофьор-санитар и оборудван реанимобил за медицинско осигуряване на операцията за ликвидиране на последствията от инцидента в Челопечене, които осигуряваха участниците в операцията в съответствие с представения график за работа. През целия период в зоната на операцията функционира разкрит мобилен контейнерен кабинет за квалифицирана медицинска помощ.

В останалите две структури, подчинени на министъра на отбраната, ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” и дирекция “Инфраструктура на отбраната” през изтеклата година бяха осигурени и се поддържаха необходимите помещения, леглова база, постелъчно оборудване и възможности за настаняване на групи хора при възникване на бедствия. През изтеклия период не са постъпвали искания за временно настаняване на пострадали или останали без подслон групи хора след наводнения, пожари и др.

Проблеми, съпътсващи дейността на формированията:

- формированията, унищожаващи невзривени бойни припаси не са окомплектовани с необходимата защитна екипировка и оборудване съгласно стандартизационните документи;

- не е регламентирано със заповед на министъра на отбраната заплащането на допълнителни възнаграждения за работа в зона с повишен риск при оказването на помощ при земетресения, наводнения, радиационни и промишлени аварии, трансгранично радиационно замърсяване, масови горски и полски пожари и тежки зимни условия;

- акумулаторните батерии на част от техниката, определена за действие при ликвидиране на последствията от бедствия и кризисни ситуации, са с изтекъл срок на годност, което налага ползване на такива от други машини;

- в бюджета на Министерството на отбраната не се заделят в отделна програма финансови средства за превантивно осигуряване на дейностите, свързани с участието на формированията от въоръжените сили в мероприятия по защита на населението и инфраструктурата на страната.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Напиши коментар

Задължителни полета*

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още
eXTReMe Tracker